آئین گُل غَلطان نوزادان در میمند فارس‎‎
در فصل چیدن گل ها، یکی اجتناب کرده اند مراسمات اقلیمی شهر میمند فارس گُل غَلطان نوزادان در فصل چیدن گل ها،می باشد. فامیل های نزدیک به کودک نوپا به باغات گل محمدی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اشاره کردن صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه ابیاتی، گل‌های محمدی را برای اجرای مراسم گل غلتان کودک نوپا مخلوط آوری می‌کنند. بعد اجتناب کرده اند مخلوط‌اوری گل‌های چیده شده،موجود در پارچه‌ای به رنگ روشن (اصولا سفید) ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا را در گُل می غَلطانند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر