آثار هنری انقلاب باید در احیای آثار هنری تزیین موقعیت قابل توجه داشته باشد


علی رضایی هرمزقانی، پژوهشگر عرصه تئاتر

به گزارش آیکنا اجتناب کرده اند هرمزگان، علی رضایی پژوهشگر هرمزگانی در بخش تئاتر همانطور که صحبت می کنیم ۲۴ فروردین ماه در نشست دیجیتال «موقعیت استان ها در تئاتر انقلاب اسلامی» کدام ممکن است به رویداد فرارسیدن انقلاب اسلامی برگزار شد، ذکر شد: سالگرد. هفته آثار هنری انقلاب: وقتی صحبت اجتناب کرده اند آثار هنری انقلاب می‌شود، چارچوبی برای آن در تذکر می‌گیریم، به عبارت تولید دیگری، بدون در نظر گرفتن برای همه خوشایند است، آثار هنری انقلاب همراه خود هم، متعاقباً می‌خواهیم خطی بکشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ظاهر شد کنیم. جدای اجتناب کرده اند هنرهای تولید دیگری آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید است.

وی یکپارچه داد: تئاتر انقلاب باید به میان مردمان برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بافت کنند آینه ای را می بینند کدام ممکن است شخصی آن را پالایش کرده اند. نباید بین آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فضا باشد، انگشت ردیابی {به سمت} عده ای خاص سیگنال گذشت، سیلی به آثار هنری انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری تئاتر انصافاً بزند.

این پژوهشگر در هرمزگانی ذکر شد: آوارگی، حاضر های فرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیینه های نمایشی اجتناب کرده اند عملکرد های نمایشی است کدام ممکن است تئاتر استان هرمزگان اجتناب کرده اند دیرباز به آن است رفتار کرده است. متعدد اجتناب کرده اند هنرمندان صحنه ما توانسته‌اند اجتناب کرده اند این قابلیت‌ها برای حاضر آثاری همراه خود استاندارد به صحنه در کل دهه‌ها استفاده کنند. متعاقباً توصیه می کنم اجتناب کرده اند قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری کدام ممکن است در تئاتر شهرستان داریم استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه پژوهشی عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیقی را تحمیل کنیم به همان اندازه زمینه ساز ساخت آثار فاخر شود.

رضایی همراه خود خاص اینکه آثار هنری انقلاب «آثار هنری مادر» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای تولید دیگری باید زیر چتر آن باشد، تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند بهترین نقطه ضعف هایی کدام ممکن است {در این} سال ها همراه خود آن مواجه بوده ایم فضا آثار هنری حاضر همراه خود ادبیات فارسی زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث ممکن است است. ساده ادبیات مناسب نیست، چیزی است کدام ممکن است در کتاب ها در جستجوی آن هستیم.

وی یکپارچه داد: متاسفانه همانطور که صحبت می کنیم می بینیم کدام ممکن است آثار هنری تزئین کردن به فراموشی سپرده شده است. مداحی هنری است کدام ممکن است در همه زمینه ها اجتناب کرده اند طراحی صحنه گرفته به همان اندازه نورپردازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند نمادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همه را شگفت زده کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری انقلاب باید {در این} گونه امتیازات موقعیت قابل توجه داشته باشد.

رضایی افزود: مردمان در تمامی جشن ها اجتناب کرده اند جشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت گرفته به همان اندازه عزاداری به آثار هنری حاضر های فرعی ملاحظه زیادی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان زیادی را به شخصی توسل به می کنند. این آثار هنری در شخصی بالقوه های احتمالاً ای دارد کدام ممکن است هر سوار متعهدی باید آن ها را اختراع تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صحنه بیاورد.

این نمایشنامه نویس ذکر شد: ما باید آثار هنری تئاتر را اجتناب کرده اند معما به تماشاگر منتقل کنیم. از اگر تئاتر عالی آثار هنری انصافاً باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده معما خاصی داشته باشد، سهم مردمان اجتناب کرده اند آن فراموش تبدیل می شود. انقلاب سفره مردمان است نه سفره عده ای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایی است کدام ممکن است همه مردمان باید در آن نمایندگی کنند.

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: ما در استان هرمزگان آمادگی همکاری همراه خود دانشکده سورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی در زمینه آثار هنری تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد توانمندی های ناشناخته در استان را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع ممکن است در بلند مدت فرصتی داشته باشد تئاتر سراسری را به پرونده برساند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر را رئوس مطالب کنیم {همه ما} در جستجوی تاثیرگذاری آن هستیم.”

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر