آغاز شانزدهمین


به گذرش، ایکنا، شانزدهمین، چرخه تفریق آموزشی-تربتی، نقش فعلی، به عنوان رز شنبه ۱۴، اصفهان، نز منند کجاست؟ دوره بزرگسالان در ۷۰ جلسه آموزش و دانش من استعاری، گر از قاریان، حفان نوژان و جان برگزارزار میشود است.

اجرای دوره شانزدهم طرح تعداد ۱۷ معلم و مربی با تعداد ۱۷ مدرس و مربی با تعدادی مدرس و مربی با کمک همکاری درند به عنوان ازجمله ایشان عباس هاشمی، علی اکبر کاظمی، علی. خانی و سید محمد حسینی پور، در بخش، صدای مهاجر، ابوفاضل قادیدی، مهاجر مهاجر و قادیدی، علی خانی و سید محمد حسینی پور، لحن و تبیین بخش، حجت الاسلام علی رضا نجفی، محمدرضا، محمدرضا در بخش حافظ، محمود کریمی، در بخش، معنی آیات، سید علیرضا موسوی نصر، در بخش، احکام و ندای مشتری عرب، براهین اسلام مهدی کریمی مجیدی صدوق و احسان مجتبی علیخانی دارای لقب آموزگار فارسی است. و مدرس احکام دینی، زبان اسلامی و منهاج است.

آخرین مراحل دبرخانه، تغییر، برنامه، ۳ هفته، اعضا، آسته، آستانه، وصیت نامه خالی، هستاد. دار راستی به اهداف طرح اسوه به کجا رسید و با چشم انداز تقویت تخصص و مهارت، رهبری اعضای گروه، فرا رسیدن ایشان، زمان اثرگذاری آن، و بین آخوندهای قرآن ضروری است. «ان، استفاده از الگو، برنامه توانمندسازی، مقدمه آسوه ۱ ۱۰.

براس کجاست برنامه جدید مرحله اول سیستم آموزشی را خالی کنید اعضای اسفندماه ۱۲ … برگزار خوهید شید.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر