آیا انسان انسان را نابود می کند؟حتی در یکی دو دهه آینده، فناوری الگوهای کار، اقتصاد ملی و روابط بین‌المللی ما را متحول خواهد کرد. این واقعیت که یک گروه کوچک یا حتی یک فرد با تکیه بر قدرت تخصص الکترونیک یا بیوتکنولوژی می تواند سهوا یا عمداً تغییرات بزرگی ایجاد کند، کل بازی را تغییر می دهد.