آیا یک چرت روزانه ساده باعث تقویت مغز می شود؟
ریتم طبیعی شبانه روزی بدن حدود ساعت ۲ یا ۳ بعد از ظهر انرژی خود را از دست می دهد و “احساس معروف افسردگی بعد از ظهر” را ایجاد می کند. به جای مبارزه با این اتلاف انرژی، اگر طبق شواهد تحقیقات علمی دنبال کنید، می توانید به مزایای واقعی برای مغز خود دست یابید و حتی بهره وری خود را افزایش دهید.