اجتناب کرده اند تلاوت شیخ «سعید بدون ملاحظه».


پس در آنچه می گویند تجزیه و تحلیل کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسبیح پروردگارت را پیش اجتناب کرده اند طلوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست نمودن آن تسبیح کن.

پس بر سخنان آنان شکیبا باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند طلوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب خورشید، پروردگارت را پاداش کن. [او را] او را پاداش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعاتی اجتناب کرده اند در یک روز واحد روز را دعا کنید به همان اندازه راضی شوید.

– )طه/۱۳۰(-

طراح: حسین رشیدی

تدوین: ردا عبدی

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر