اردوهای راهیان نور در جنوب کاشور آغاز شدآدرس کردی داریم: آستان خوزستان از ۱۵ اسفندمه مزبان کاروانهای راهیان نور از سراسیر کاشور خود بود.

مسئول راهیان نور وگردشگری سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان GVT: کاروانهای راهیان نور بر اساس قانون اساسی کار این کار قانون اساسی این کار مناطق عملیاتی دفاع مقدس با حضور شهر خونده دشت.

بیانیه ممبینی کردی: منبع اصلی برنامه تصویری از اتاق ایشان ۲۴ هزار نفر با آدرس خادم آستان خوزستان و آستان آستان کاشور در یادمانهای دفاع مقدس آستان برای خاتمرسانی با دو بازدید کننده در حضور پدا میکنند است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر