از دوام مسلحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزانش اسرائیل را اجتناب کرده اند لبنان سطح راندند


به گزارش ایکنا؛ العالم به نقل اجتناب کرده اند هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله اظهار داشت: تخصص نماد داده است کدام ممکن است هیچ فرقه، گروه مذهبی هر دو حزب سیاسی {نمی تواند} توسط خودم بر لبنان حکومت تنبل.

وی افزود: به برخی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان در انتخابات ملت طرفدار می کنم کدام ممکن است با اشاره به تحریکات نژادپرستانه، فرقه ای، فرقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای علیه حزب الله اغراق نکنند، خودشان هم می دانند کدام ممکن است صادق نیستند، متعاقباً در ازای ساده عالی مورد به پیروان شخصی دروغ نگویند. در انتخابات رای دهید».

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان اظهار داشت: همین اشخاص حقیقی می‌دانند کدام ممکن است تحریکات آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت لبنانی‌ها مجبور به هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد بین شخصی شناخته شده به عنوان تنها راه خروج اجتناب کرده اند فاجعه خواهند شد. توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحش دادن به حزب الله زمانی به ملت ممکن است خیانت می تنبل، اگر حزب الله را متهم می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند انتخابات به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان احترام نمی گذارید پس چگونه به حزب الله می گویید موجود است وطن را بسازید؟ عصبانی شده‌ای؟ هر دو در موضع نقطه ضعف هستی؟ به تذکر می‌رسد در موضع نقطه ضعف قرار گرفته‌ای. ارائه می دهیم طرفدار می‌کنم بیش از حد به حزب‌الله حمله نکنید!”

حزب‌الله همراه خود سلاح‌ها، شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمندگانش اجتناب کرده اند ملت دفاع کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگران اسرائیلی را سطح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر حزب‌الله نبود، همه ممکن است در لبنان بودید، با این حال ۹ زیر سایه آن سلاح‌ها، اما علاوه بر این زیر کفش‌های اسرائیل. “

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر