از صفار نخستوزیر رازیم صهیونیسم به میسکو تا درخواست اوکراین از قانونوگزران امریکایی


به گذرش، ایکنا در داهمین، رز در نقش جینگ اوکراین، دکتر دیدار نفتالی بنت، نخستوی، وزیر رازیم صهیونیسم پا، و ولادیمیر پوتین، رئیس مخاطبان روسیه، ست اوکراین، منبعی برای تحقیق درباره تصمیم گارافت.
کتاب انتشارات من، مانند کرملین، اخبار پدر پدرم: پوتین و دختر کرملین، در مورد ابعاد مختلف و وضعیت اوکراین، گفتوگو، کارندند.

دار بیانیه که آز سمت کرملین انتشار تهمت آن بیانیه محکم چنانکه : صفر کاری کوتاحمدت دختر بهمسکو با تایید حزب تصویر گرفت پوتین و دختر . Der Mord، وضعیت اوکراین، با هدایت عملیات فدراسیون روسیه، دونگ، دعا، دفاع.

پوتین و بینت آس آگاز، عملیات روسی ویجه، اوکراین، رز پنگشبا دو بار، در گفتوگوی، به من تلفن بزنید، مخصوصاً سؤالات و نتایج کجا هستند، عملیات ها و امکان حل و تفکیک سؤال اوکراین همانطور که می بینید کجا هستند. حافظه، تبادل نظر و پاسخ.

آداما پیشرویی، نیروهای، روسیه، با محوری متفاوت

وزارت دفاع روسیه پشاروی، نیروهای در کاشور، در مناطق Mariupol و Wolnawakha است. اعلامیه وزارت کردستان کجاست: CHPS موقت است، مناطق PAS مانند کرشکنی، نیروهی، اوکراینی، کنار، گداتا، روسی، یک پایگاه، نیروهای، اوکراین، دار، نازدیکی، آراد، شاهرود، خارودسون کجا هستند.

سر مخاطب اوکراین به نظر آثار پاپ کورن سرزمین روسیه از بین رفته است، راه قازان قازاران آمریکایی.

به عنوان آنکه و لودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، رئیس جمهور اوکراین.

Zelnsky der Tamas and Yeduyi Ba Qanogzaran Amerikayi, Johan Barrari, Perwaz Hidden Perwaz, Faraz Ukrain shd.

علاوه بر این، یک سناتور آمریکایی به نام “خواص تحریم” در حال خرید یک روسی، یک کرد و یک معمولی است که یک نمای اوکراینی یا اوکراینی از داناد را می خرد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر