اصلاح مبانی به نفع حمایت اجتناب کرده اند ساخت


دیدار رئیس سازمان صمت فارس با رئیس کل دادگستری استانداریبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند فارس، حمیدرضا آزادی، رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش استان فارس در این زمان چهارشنبه ۱۴ فروردین ماه در دیدار با رئیس قاضی استان با تاکید بر موقعیت اساسی افزایش ساخت در حرکت، ذکر شد: چرخ. اقتصاد: تولیدی است کدام ممکن است هر ۲ موسسه مالی باید به طور قابل توجهی آن را تنظیم دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات نامناسب باید اصلاح شود تا بتوانیم این سیستم هایی را برای کاهش بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اشتغال ثابت، در واقع با برای درمان انبساط باند بر ایده آمایش سرزمینی، تدوین کنیم. اداره شهر فارس

وی با تاکید بر لزوم رشد صنعت فارس با محوریت اطلاعات روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال، ذکر شد: پس اجتناب کرده اند همکاری این گروه با پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی اطلاعات بنیان استان فارس، تعاملات را افزایش خواهیم داد. گروه صمت در پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همکاری های اجباری را بویژه در زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی رشد دهد تا گزینه داشته باشد بسترهای اجباری را برای اطلاعات افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در بخش ساخت فراهم تدریجی. .

ایزدی با ردیابی به اهمیت بدست آوردن به ساخت توسط نمایندگی های اطلاعات بنیان افزود: در جاری حاضر حدود ۲۰۰ نمایندگی اطلاعات بنیان در استانداری فارس ورزش می کنند کدام ممکن است حدود ۵۰ سهم آنها به مرحله ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از رسیده اند با این حال سایر نمایندگی ها همچنان معاصر هستند. وی علاوه بر این این سیستم های آنها را برای تحمیل واحدهای تولیدی برای ساخت محصولات تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع کرده است.

رئیس گروه صمت فارس نیز اجتناب کرده اند مبانی نامناسب در بخش مدیریت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر جرایم گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در زمینه حقوق خوردن کننده تخصص داریم.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر