افراشت فیروززایی; مسجد پیری تبریزافراشت فیروززایی; مسجد پیری تبریز

مسجد صاحب الامیر یا مسجد شاه طهماسب یکی از مساجد شهر باستانی تبریز است. این بنا به دستور شاه طهماسب اول ساخته شد و اولین ملک او بود. شکل گنبد و مناره های مسجد با بقیه مساجد آن دوره متفاوت است. از زمان شاه طهسب اول تا کنون تنها دو طاق مرمر در این مسجد باقی مانده است که دارای ویژگی تاریخی است. در کنار یکی از طاق ها کتیبه ای از سنگ مرمر و بالای طاق دیگر سوره جن نوشته شده است. مسجد صاحب لمار بعدها با حمله نیروهای عثمانی به ایران به کلی ویران شد. اما پس از عقب نشینی عثمانی ها، میرزا محمد ابراهیم (وزیر آذربایجان در زمان شاه سلطان حسین) مسجد را بازسازی کرد.

۰۱/۰۶/۱۴۰۱ – سعید صادقی