افزایش زایمان داخلی بدون ایجاد هیچ مانعی


موارد منع کارگروه تسهیل و لیفت، اسپیدان به نام گذرش ایکنا از فارس، با انتقال پیوندهای عمومی، فرمانداری اسپیدان، با چشم انداز طرح مسائل و مشکلات فراروی، یکی از آنها مامایی و صنعتی، استیبل در اسپیدان، کارگروه تسهیل و بالا بردن موانع به نسل است. با رایاست حسن همتی، فرماندار قوام احزاد اسپیدان و شورای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، محسن علیزاده، نماینده مردم شهرستانهای سپیدان و بیدا، بابک دییی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آستان و انجمن ها به عنوان دو مدیر کل استانی و شهرستانی امروز ۲۶ بهمن مسئول فروشگاه فرمانشادی برگزار.

جایی که محسن علیزاده، نامینده مردم شهرستانهای سپیدان و بیدا با استناد به آن صحت شعار سال تحت عنوان نسل، پایپای بیها و مانزایها گفت: انتخاب شعار سال تحت عنوان نسل سال ضروری است. پشتیپانیهاو مانی زداییها به عنوان رابر اکثر از کودتا از مین ماهمه اولویت که دکتر کوشور حضور دشت افزایش در فوریت ضرورت جهت مضاعف اضطرار رویه و مقدسات مقام، صلیب. , قانونی , قید , قید سیاست تلاش از نظر اوضاع و احوال , نسل بالا , سرمایه , ساخت , نسل داخلی , بدون نسل بدبین , بدون طرح مشکل و مانع و یکی از مقرون به صرفه ترین جاها .

ما نشانه علاقه هستیم و شورای یزدام و دولت با جهت دهی نسل و رفع موانع منع اقتصادی آنها را افزایش خواهد داد بیانیه کرد: باید بزیریم که برخی سیاست اصلاحی است اما فعلاً سیاست، سیاستی است که تصویر مثبتی داشته باشد.

نمانده مردم شهرستانهای سپیدان و بیدا نقش مجلس شورای اسلامی در بخشی دگر از سخنان اصلاح سختارپلی و بانکی اصلاح ساختمان صنعت بیمه اصلاح ساختمان صنعت بیمه اصلاح اداری کاشورراز از داغده از دغره، هیأت وزیران: رادر اصلی که با فضل خود راه می رود و پاهای خوبی نز در دولت، شکل قرفت او را با آواز زیاد می کند، موانع و مشکلات کجاست. از مردم حدکل برسانیم.

آدام هادی قوامی معاون حقوقی و شورای وزارت امور اقتصادی و معاونت امور اقتصادی نز با حضور در نشستی با گروهبندی نمایندگان سطح بخشداری، بخشداری ملی و ملی، مرجع کرد و گفت، حضور یافت. : برخی از مسایل از ننگ من هستند و برچی نز نامیندگان ملی مهسب میچند و تنها مسائل و مشکلات سیاسی را دنبل میکانند، اما برچی از نامیندگان نز ملی هستند و آنها ولسوالی آی ک و حر دو کار راک هستند. دردی ایشتر قه مردم نامینده، مردم شهرستانهای، سپیدان و بیدا که در آن قرار دارید، این شهر است.

اشاره به اوضاع و احوال شهرستان سپیدان در حوزه های صنایع مختلف، گوردشگری و کاشاورزی کرد: ایران عزیز، جایگاه شما چیست؟

حسن همتی، فرماندار سپیدان نز، آنجا که در صناعتیه، شهرستان، کوی گرداشگری، کاشاورزی، و نشان کرد و افزود: شهرستان اسپیدان در حوزه صنعتی، گوردشگری و کوشاورزی در قدر ازغرده. ، ۲ ناحیه گرداشگری، ۶ ناحیه نامونا گردشگری، ۱۴ ملی و بیش اس ۴۰۰ مجموعه، تفریحی و گردشگری داریم.

کجاست بیانیه اینکه شهرستان سپیدان دور حوزه صنعت صومین قطب صنعتی آستان آستان کردی اعلامیه: حوزه زنان و زایمان و بند فلزی ابس ۱۴ فعال و ۱۵ گروه دارای مجوز و بهربردری گارواثند و دکتر قطب گلخانه، آستان فرشیم شعاع، جایگزین خواهان. گرداشگری با همت نماینده و با بردستان مناء شهرستان با لقب شهرستان و یاه قارداشگری در آستان مطهر خواهشاد شاد.

همتی خواستار رفع موانع، مشکلات حوزه صنعت، سطوح پراکنده، کشش و فرسایش: مشکلات یکی از آنها مامایی، شهرستان، کرگروه، بالا بردن حصار شهرستان، مرتفع و برخ نیز با همت نماینده، سطح استانبول، پگیری. و تعداد سطوح کششی بالا جهت و جهت دو مقام کوشاری را می تاباد می باشد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر