افزایش همکاری اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامبوج در بخش گردشگری حلال


به گزارش ایکنا  به نقل اجتناب کرده اند وزارت امور خارجه اندونزی، سودیرمان هاسنگ، فرستاده اندونزی در کامبوج، هنگام افتتاح کارگاه آموزشی گردشگری حلال اساسی ذکر شد: همراه خود اعمال الزامات حلال در محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان، کامبوج قادر {خواهد بود} همراه خود بیش از دو میلیارد بلعیدن‌کننده مسلمان {در سراسر} جهان ارتباط برقرار تنبل.

فرستاده اندونزی افزود: بر مقدمه گزارش وضعیت جهان اسلام ۲۰۲۰/۲۰۲۱، مسلمانان در سال ۲۰۱۹، ۲.۰۲ تریلیون دلار در بخش‌های غذایی، دارویی، زیبایی، سبک، تور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه/تفریح ​​ارزش کرده‌اند. اگر کامبوج به شما گزینه بدهد نیازهای محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان را برای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن‌کنندگان مسلمان برآورده تنبل، به عنوان حق است کدام ممکن است حدود ۲۳۷.۵۳ میلیون مسلمان اندونزیایی مشتریان بدون شک محصولات کامبوج خواهند بود.

{در این} کارگاه کدام ممکن است همراه خود حضور حدود ۳۰ نمایندگی کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار زیاد نمایندگی‌کننده اینترنت اجتناب کرده اند وزارت گردشگری کامبوج برگزار شد، سخنرانان به‌طور اساسی با توجه به ماهیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان حلال صحبت کردند.

کاتیو محمد نوسری، معاون وزارت گردشگری کامبوج، اجتناب کرده اند سفارت اندونزی برای برگزاری کارگاه‌هایی کدام ممکن است می‌تواند کمیت، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد نیروی انسانی در گردشگری را افزایش دهد، احترام کرد.

به مشاوره نوسری، وزارت گردشگری کامبوج در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای استقبال اجتناب کرده اند مسافران خارجی پس اجتناب کرده اند همه‌گیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب ترمیم بهبود گردشگری ۲۰۲۱-۲۰۲۵ را همراه خود کانون اصلی بر استاندارد آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد‌آموزی مطابق همراه خود استانداردهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغال {در این} بخش بازرسی می‌تنبل.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر