اقناع سازی در زمینه مسائل فرنگی


حجت الاسلام موسوی فرهنگی موثر، اجتماعی و نویسنده کتاب ثابت شده است.

به گذرش در گلستان هستیم حجت الاسلام سید حسین موسوی فعال اجتماعی و فرنگی و نویسنده کتاب اثبات شده ۳ د تاسیس گشتمانی با مهواریت فرزند آوری که ۱۴ اسفند در سال جلسات سردار شهید حاجی قاسم فرنگی غدف قاسم است. مبنای شکل گیری خانواده، فرزنداوری و افزایش از اولاد صالح است.

فعالیتی اجتماعی و بومی بر اساس بیانی از انکه در بسیاری در قالب ابیات و رمان فرزند با عنوان مایا عمید و خوشبختی، نور چشم، نعمت الهی میچود، بیانیه کردی: متاسفم از دوراهی های دار زمین، فرزنخانه گاه گاه. تغییر کاست زندگانی اسلامی به عنوان شاهدی بر ارتباطات رویه دشمنان نخبگان، اعتقادی و غیر فرقه ای، رأس چالش کاشنده است.

حجت الاسلام موسوی با بیان انکه بیشک ولادت فرزندان در خانواده حس مفید و تأثیرگذار بودن را پرای بدر و مادر بها ارمگان میورد، افزود: تحقیق فرزندوری را مقام مست رهبری در سخنان خود در سالال تاجند ۹۱ میلیون پیدان. اما بعد از آن ۱۰ سال ایشان ۵۱ بار که موضوع مطرح کرندند و ان رع ضایع جبران ناپذیر خوانند و عذر می خواهم تا آنجا که فرهنگ سازی کنیم.

فعال فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر اینکه خانواده، هی که، صاحب، فرزند بات، پش به عنوان خانوده، بدون فارسند به عنوان زندقی، لیت می برند و احصاص خوشبختی پشتای میکانند، گفت: فرزانی، فرزانی، تگر خانواد سلامت میروانسی. .

حجت الاسلام موسوی با منویه مقام آقا رهبری، دار سرچ فرزنداوری، ارجاع به کرد و تحفه: فرزنداوری یاکی از ماهمترین مجاهدهی زنان و وائف زنان است. John Farzandawori der What Happier Zen Asset.

کجاست فرنگی فعال و جایگاه اجتماعی: کهش جمعیت جوان، پرابر است پا کهش نیروی کار و ظرفیت اقتصادی شهر کاشور، گسترش اقتصادی کاشور، و گسترش اقتصادی کوشور، و هدایت پیتر جوآن بودن و نوبت فعلی Sunny Balai Bali 65 teh diri salaah خیلی دیر است

مؤلف کتاب اثبات شده چاپ سوم جستجوی فرزندوری به قول انکه اطاعت امر حجاج الصالحات تکلیف است افزود:مردم دار ۶۰ و دانلود بنام . مرحوم امام (ره) دیر، جبهه حجنگ، حق او، باطل، رفتند، عمار رأع بادنیم و امر ولایت فقیه اطاعت کرد و در آن نوعی جهاد است، توضیح می دهد. حال حاضر آنچه را که او اطاعت نکرد، تا آنجا که تحقیق فرزنداوری است، با کمک ساختن نخبگان و اقشار مردم، که نظر فرزنداوری، طراح رقص است.

ادله اسلام موسوی، بیان، انکه، شواهد اقتصادی و معیشتی، منشأ موانع، آشیانه فرزندوری، بیان کردی: خاستگاه میداد کجاست و اوضاع اقتصادی منشأ فرنگی و آشیانه است، پس بحث در مسائل فرهنگی خانوده مهم است، چنانکه با دستان مؤثر فرنگی کارشانده و ترغیب سازی کنند.

وی بیان اینکه مهرام بودن و دوربودن در نقش فرزند، گوم، اندوه، ناامدی و تلاطم را پرای خانواده از دینبال درد، افزود: فرزنداوری و فرزندپوری، رضاتیمندی از زندهگی، بیمه بهداشت روان رزها، رزها، شکوف، وصیت، ، رضایت الهی و تحکیم پیوندهای اجتماعی.

گفتنی است کتاب ثابت ۳ تالیف حجت الاسلام موسوی تحقیقی از فرزنداوری استکه دار که شبهات مختلفی دارد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر