انبساط ۳۴ درصدی اسکان مسافران نوروزی در یزد


رشد مسکن 34 برابر می شودبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند یزد، احمد آخوندی، مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان یزد در این زمان ۱۳ فروردین ماه در نشست دیجیتال همراه خود خبرنگاران همراه خود ردیابی به افزایش ۳۴ درصدی آمار مسکن در نوروز امسال اظهار داشت: ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ مجموع مسافران نوروزی تاکنون به حدود ۸۶۰ هزار نفر رسیده است کدام ممکن است ۳۴ برابر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت در یک روز واحد همراه خود معمول اقامت ۱.۴ ۸۵ نسبت انبساط داشته است.

سرپرست کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان یزد، مجموع مسافرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری وارد استان می شوند را حدود ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵ مسافر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این آمار ۳۱ نسبت انبساط دارد.

آخوندی انواع بازدیدهای اکتشافی اجتناب کرده اند اماکن گردشگری در استانداری را ۵۵ بار عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: انواع بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار تاریخی استانداری اجتناب کرده اند جمله پارک مقامات آباد، آتشکده، دانشگاه ضیاء، موزه آب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت لاریا به ۲۸۴۲۴۹ نفر رسیده است همراه خود انبساط ۵۶ نسبت.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری یزد در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی تردد خودروهای درگاه را بیش اجتناب کرده اند ۳۹۳ هزار تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ۴۴ هزار خودرو ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: انواع قطارهای درگاه ۹۴۹ مسافر است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خروجی قطار ۹۲۸ مسافر است.

وی اجتناب کرده اند ورود ۶۷۹ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج ۴۷۴ نفر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی در استانداری در ۱۲ فروردین انواع ماموریت های {انجام شده} در این امروز به ۲۵۲ نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۶۳ حادثه رانندگی همراه خود ۶۳ مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۹ غیرنظامی. – تصادفات رانندگی همراه خود ۲۲۹ تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۴ مبتلا همراه خود مجموع ۲ کشته.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر