انتشارات «دگاه نقدی به گفتگویی بنادینی» برگزار میچود


به قلم گازارش ایکنا، «دیدگاه نقدی به گفتگویی بنادینی – نقد و براسی» اثر صخرانی مجید جعفریان و نقدی حجت الاسلام والمسلمین محمد مسجد جامعی برگزار میچود را خلق کردید.

از کجا شروع کردی چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۰ صبح برگزار میچود. به لینک رفتم dte.bz/1001 Knead Review.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر