اگر قرآن + فیلم را نگذارد چه کنیم


حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین محمدعلی میرزایی، عضو هیئت آموزشی جامعه المصطفی العالمیه، در اولین نیمه اجتناب کرده اند سلسله سخنرانی «آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحیات» کدام ممکن است توسط ایکنا ارائه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب نماهنگی به تشریح مهجوریت می پردازد. قرآن کریم در اقامت انسان

مشروح سخنان حجت الاسلام والمسلمین میرزایی در روز اول ماه مبارک رمضان را در یکپارچه می خوانید:

“به تماس گرفتن خدا
الحمدلله رب العالمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل پاک پاکان
بینندگان گران سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خداوند بر ممکن است باد

خداوند همه اعمال ممکن است را قبول تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال توفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر را برای همه مسئلت دارم.

دوستان من می خواهم!
قرآن کریم کتاب شفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت، کتاب پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستگاری، کتاب انسانیت، گروه‌پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن است.

واقعیت اینجا است کدام ممکن است اقرار به توقف قرآن مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری ننگ است. با این حال اعتراف به این مهجوریت ملتی کدام ممکن است این قرآن عظیم الشأن برای آن نازل شده است، این تصدیق فی نفسه فضیلتی است کدام ممکن است به ما {کمک می کند} سستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل راه خروج را بفهمیم.

سعی می کنیم {در این} تعدادی از این سیستم پربرکت به یاری خداوند متعال به امتیازات حیاتی کدام ممکن است در اقامت هر عالی اجتناب کرده اند ما چه در خانوار، ادارات، نهادها، حکومت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ها تأثیر می گذارد، بپردازیم از چون آن است قبلاً گفتیم قرآن کریم کتابی است برای همه، انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گروه های انسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سری اجتناب کرده اند این سیستم ها سعی داریم توضیحی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده حاضر دهیم تا ساکنان مسلمان ما در هر جا کدام ممکن است هستند بتوانند اجتناب کرده اند آن استفاده کنند.

در مورد توجه قرار گرفت اول بر ایده فهم عقلی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ بر ایده آنچه خوب قرآن کریم است، مطالبی را مطرح می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آیات مبارکه کبریت با مشکل های انسان اخیر می پردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد قرآنی به آنها خواهیم داشت. . از امروزه مسلمانان اجتناب کرده اند ملت ها، مقامات ها، ساکنان، رهبران، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفکران، قرآن را تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجع بی نظیر نمی دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند این موضوع فوق العاده ضرر آفرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهجوریت عمدی قرآن تبدیل می شود. . قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیشگاه خداوند تعهد داریم کدام ممکن است با توجه به توجیهات شخصی برای این ضرر صحبت کنیم.

{در این} سلسله مباحث سعی می کنیم انشاءالله آیات مبارکه ای را محدوده کنیم کدام ممکن است هر کدام به حداقل یک فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پرس و جو می پردازد. از اعتقاد خالصانه {همه ما} اینجا است کدام ممکن است قرآن به پایدارترین دین منتهی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اصرار در همه جهان های اقامت موجود است.

به یاری خداوند برای پرداختن به این عملکرد های پربرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم قرآن کریم امتحان شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی ایمان درست داریم کدام ممکن است قرآن شفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت انسان در سیاره اخیر، جوامع امروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اقشار است. اقامت

انشاالله {در این} سلسله مباحث با رئوس مطالب آیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیری قابل فهم اجتناب کرده اند آن {هر روز} در کنار ممکن است خواهیم بود. درود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خداوند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر