برگزاری و پینار تاخسوسی جایگاه ذن مسلمانان دار دنیا مودران با نگاهی در ایران و قزاقستان


این انتقال رئیسزنی فرهنگی رز جهانی ذن برگزار میچود.

جایگاه زنان جمهوری اسلامی و جمهوری قزاقستان نقش در مقابله با میان سنت و مدرانیه و نفوذ اندیشی در وزارت دانشگاه زنان و نیهاد خانواده در نقش مهمترین که محور آن تحقیقات در است. عین و پینار هستند.

دکتر اله کریمی ریابی، استاد دانشکده شناسی جهان دانشگاه تهران، دکتر معصومه حاج حسینی و محقق حوزه علمیه زنان از ایران شناسی، دکتر قبل آوا عینا سگاتبک قیزی، استادانش قصعه دانش؛ پاو چر و مترجم زبان و ادبیات فارسی از قزاقستان کجا و پینار سخنانی خوانند کرد.

کجا و پینار، دوشنبه، اسفندماه ۱۶، ۹ صبح به وقت تهران، برگزار، میچود، که علا، ماندان، میتوانند، جاده لینک زیر است که منطقه دشت بشند را در آنجا ساختید.

https://join.skype.com/ODAUTQTUmBdc

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر