بستری ۱۷۸ فرد مبتلا کرونا در بیمارستان‌های فارس


آمار کرونا، استان فارسبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند فارس، روابط کلی دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز طی اطلاعیه‌ای، فینال وضعیت کروناویروس در استان فارس را اجتناب کرده اند ابتدای شیوع به همان اندازه بلافاصله ۵‌شنبه، هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ گفتن کرد.

{در این} اطلاعیه آمده است: «اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ بررسی تشخیصی مولکولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی فوری در آزمایشگاه‌های استان ارائه شده کدام ممکن است همراه خود تجزیه و تحلیل الگوی‌های {انجام شده}، ۶۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۶ فرد مبتلا سازنده ایجاد شده است.

اجتناب کرده اند مجموع بررسی‌های {انجام شده} اجتناب کرده اند ابتدای شیوع تاکنون، عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۳ بررسی تشخیصی مولکولی بوده کدام ممکن است ۵۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۳ مورد فرد مبتلا سازنده قطعی ایجاد شده، علاوه بر این اجتناب کرده اند ابتدای تحریک کردن ساختار شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۳۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۲ مورد بررسی فوری {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۳ فرد مبتلا سازنده ایجاد شده است.

همراه خود بستری ۵۷ فرد مبتلا جدید طی ۲۴ ساعت قبلی، هم‌اکنون ۱۷۸ فرد مبتلا سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص دارای علایم در بیمارستان‌های استان بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۵ فرد مبتلا {به دلیل} وخامت شرایط بدنی در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی بدست آمده می‌کنند.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی عالی مورد جدید فوتی کووید۱۹ در فارس پرونده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان‌باختگان ناشی اجتناب کرده اند کووید۱۹ اجتناب کرده اند ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ نفر رسید.

علاوه بر این اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۶ هم استانی تحت تأثیر کووید۱۹ افزایش یافته کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیمارستان‌ها ترخیص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

در جاری حاضر مجموع انواع دُز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز همراه خود احتساب سه دُز، به هشت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۴ دُز رسیده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۲ دُز نوبت اول، سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ دُز نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۷ دُز نوبت سوم واکسن {بوده است}».

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر