بقایای مجروحان جنگ جهانی دوم در شمال ایرانبه نظر می رسد این زمین پاکسازی شده بخشی از اداره ثبت در شهرستان بندرگز استان گلستان است و مهمتر از آن قطع درختان به چندین دهه قبل برمی گردد و یادگاری از حضور ارتش متفقین در ایران است. .