بوییش کاشت ۱۴ هزار


عبدالکریم لک، پیوندهای عمومی در فرزندان شهید یزدبه گسارش ایکنا از یزد عبدالکریم لک مدیر پیوندهای عمومی نیاد شهید و امور اثارگران آستان یزد از آغاز پویش کاشت ۱۴ هزار اصلش نیهال به یاد چهار هزار شهید آستان یزد اخبار داد و ایزهار ۲

مدیر روابط عمومی بیاد شهید و عمور اثارگران آستان یزد آوزد: دور غریان برگیزاری در پویش مردم با کشت نیهال مناطق مختلف ماه و روستاها یاد و خاطره دو شهید انقلاب اسلامی را گرمی میدانند.

شانس افزود: رابطه ماندان میتوانند در نقش فیلم کشت نیهالهای خود و برعکس تهیه کنند و مقابل آن و فیلم حی شرکت در پویش را تا ۲۲ اسفندماه در حال اجرا شمارا ۰۶۱۰۸۶۹۶۹۷ و ۹۷.۹۷ ارسال

اعلامیه کردی: دارپایان از میان آثار رشیده از سویی داوران برسی لازم من میگرد را به تصویر کشیدم و آثار برترارین ارسلی گویزی در راستای فرهنگ کشت نیهال با یاد شهدا ارائه میچود دارد.

یادور میچود گونهای از نیهال ها که قار آست کشه چود، زیتون آست که با رفتن به ولایت گروم و خشک یزد سازگاری میشپی درد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر