بیش ایس ۸ هزار دانش آموز خوزستانی وکسان نازدانفرمانه قراگرگاه عملیات و نظری ورزشگاه ناحیه کورونا ناحیه استان خوزستان استان خوزستان برنامه خوزستان

وی بیان کرد: منطقه اسفندماه، مرز یک هزار و ۸۲۵ ​​نفراز کارکنان دولت در خوزستان مبتلا به ویروس کرونا، آلوده به شادند که پشتترین، جایی که ارتباطی به مناطق کرکنان شیرکت ملی نفت خیز جنوبی و آمله شره نفتی بودا است.

حیاتی افزود: مجموعاً ۴۳۰ هزاره، ۳۷ دانشموز خوزستانی، ۴۲۱ هزار، ۹۹۰ نفر واکسینه شادانند، ۸ هزار، ۴۷ نفر واکسن دریفت، نردهند و پچتر جامی مبتهادان شهدادان بایشان.

فرمانده قره گرگاه عملیات و نسطوریان ورزشگاه ناحیه کارونا استان خوزستان: ۱۰۲ هزار کارفرما ۴۱۰ و یک صنف استان خوزستان ۱۰۰ هزار و ۲۵۲ نفر و نماینده اقلیم کردستان و ۲ هزار و استان خوزستان.

اشاره ما به نصب انواع دار سمانه QR کرد بیانیه: خوزستان، جیزو، آستانه های به عنوان رتبه خوبی در که باید انواع دار سمانه را به سرعت نصب کنید، برگرفته از سمانه، کنند. ، زیرا ، استن ، استقامت ، مؤثر

حیاتی افزود: وضعیت فعلی بنا از نظر کار محدودیت و گسترش آن. مثلاً به نظرم مصافرتهای، نوروزی، به صورت فردی، که سه دوز، واکسین، تزاریق، کردهند و آز، جاده اتوماسیون، توسط سمانه، پل راه، متصل به آن، گونهای، که عقار خودرویی، به نام کودزار ن آش دشت، ن جنایت میچود نبرین کاسانی قصد مصفرت نوروزی درند باید سه دوز و آکسان خود را تزریق کنند.

ما هدیه دادیم: کاسانی که در سامانه QR Thabenam Nekanand و Zamat Stadium Melli مصاحبه با Corona ra ransom kanand، مرحله ای را اجرا کردیم که در آن پیام کتاب توسط Plumb Drift Meikenand نوشته شده بود. مرحله Dom Pose Banky را اجرا کنید که در آن افرادی با دوره ۳۰ رز شاقول مایچود حضور دارند. در ادامه تصویر ستاره تعهدات گره خورده و حمایت وزارت بهدشت در مدت ۷۲ ساعت محدودیت آن با بدشته میچود کجاست؟

عملیات فرمانده قراگرگاه و استادیوم ناحیه نظریتی کارونا خوزستان خوزستان آموزچی دانشگاه ها نز گفت: این برنامه کجاست برنامه کجاست؟

ما یک اعلامیه کردی داریم: .

حیاتی گفت: اومدا پخای بیماری در خوزستان ۱۰۰ رزا بودند، اما انشه مجیب منشأ لعن کنیم و سیر نزولی چود، واکسینسیون و ناحیه بهدشت و دورمان و باربده استستانی است.

ما اوزود: ناباد داچار آدیانگاری شویم و همچنان بیاد رئات پروتکلها، بازدیده و کنترللها با شادت و حدت آدام دشتا پشید تا کامل به عنوان کجا موج کراسینگ کنیم و بری روژایی آمادا شواینی سال.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر