تأثیر علوم قرآن در تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهم کلام خداوند


محمد جواد اسکندرلو

به گزارش ایکنا ؛ دهمین نشست درس پژوهی تفسیر به همت فرهنگستان جهانی حکمت ساعت شب قبلی، ۲۲ فروردین ماه همراه خود موضوع «کاربرد علوم قرآن در تفسیر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی حجت ال -اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین محمد جواد اسکندرلو، قرآن. محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشیار جامعه المصطفی.

محتوای متنی سخنان او را در شکسته نشده می خوانید:

خداوند متعال در آیه نهم سوره اسراء می فرماید کدام ممکن است قرآن خواهید کرد را به راهی کدام ممکن است استوارترین راه است هدایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنانی را کدام ممکن است حرکت صالح انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایشان پاداش بزرگی است بشارت می دهد. قرآن کریم هدایت بشر به سوی بهتری است. شبیه به گونه کدام ممکن است رسول اسلام (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) فرمودند: نترسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قرآن روی آورید کدام ممکن است مصیبت هایی مربوط به تاریکی ساعت شب بر خواهید کرد وارد شود. مرحوم شیخ کلینی این حدیث را در جلد دوم الکافی اشاره کردن کرده است. هر کس قرآن را پاداش تدریجی، قرآن او را به بهشت ​​هدایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ممکن است آن را توقف تدریجی، قرآن او را به جهنم می برد.

تمایز علوم قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف

فهم دقیق قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به هدایت کدام ممکن است در آیه نهم بازدید ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث نبوی آمده است بر اساس مبانی به تماس گرفتن علوم قرآنی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیرباز مورد ملاحظه علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفسران قرآن {بوده است}. تألیف در علوم قرآن شناخته شده به عنوان منصفانه آثار هنری کامل به دوران شکوفایی علوم اسلامی یعنی قرن سوم بازمی گردد، به منظور که برخی اجتناب کرده اند مفسران در متون تفاسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقدمه آنها به مباحث علوم اسلامی پرداخته اند. قرآن. اجتناب کرده اند جمله راغب اصفهانی است.

اگر بخواهم علوم قرآنی را به معنای لغوی رئوس مطالب کنم، تحقق بخشیدن اینجا است کدام ممکن است موضوع آنها قرآن کریم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرآن اجتناب کرده اند مقیاس مختلف مربوط به استاندارد نزول، اعجاز بودن قرآن، اصالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در خصوص تمایز علوم قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف قرآن باید اظهار داشت کدام ممکن است قرآن بر ۲ قسم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن تحقیق قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرا قرآنی است. قرآن پژوهی آموزه های قرآنی است کدام ممکن است به محتوای قرآن می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی تفسیر عینی است. آموزه های قرآنی مباحث مطرح شده در قرآن را اجتناب کرده اند تذکر محتوایی تجزیه و تحلیل می تدریجی. علامه مصباح یزدی در آموزه های قرآنی نظام معارف قرآن را در ده مقاله حاضر می دهد کدام ممکن است برای ادغام کردن کلام، کیهان شناسی، انسان شناسی، فرآیند شناسی، ارشاد، اخلاق، این سیستم های عبادی قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی قرآن تبدیل می شود. . این همراه خود به نظر می رسید درونی به قرآن حاصل تبدیل می شود.

مباحث علوم قرآنی اجتناب کرده اند منظر بیرونی قرآن مطرح تبدیل می شود. به عبارت تولید دیگری، گاهی قرآن کریم را باز می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل به سوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه به صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی آیه به آیه اجتناب کرده اند ابتدا بررسی می کنیم به همان اندازه به پیام الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه خداوند برای انسان صحیح دیده است برسیم. راهنمایی. با این حال گاهی این کتاب آسمانی را می پذیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط دست می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از پرس و جو اساسی می پرسیم; مثلا اسم این کتاب چیه؟ چه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا نازل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در قرائت اختلافی موجود است توضیحات آن چیست؟ منظور اجتناب کرده اند مصلوب شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشابه {در این} کتاب چیست؟ اگر قرآن کریم معجزه پیامبر است، دلیلش چیست؟ این به نظر می رسید به قرآن را علم قرآن می نامند.

علوم بسیاری قرآن

علوم قرآن اجتناب کرده اند تذکر آماری بسیاری است. برخی گفتند پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود هفتاد هزار. جلال الدین سیوطی در کتاب «الاتقان فی علوم القرآن» در هشتاد آیه اجتناب کرده اند علوم قرآن یاد کرده است. الزرکشی در کتاب «نشان دادن فی علوم القرآن» چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت مقوله اجتناب کرده اند جمله علم مزیت قرآن، آیات الاحکام، اعجاز قرآن، مکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدنی بودن آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوره، نسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده، رسم الخط، علم قرائت، علم مطالب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم تفسیر است.

همراه خود ملاحظه به موقعیت علوم قرآن در تفسیر آیات قرآن، باید اظهار داشت کدام ممکن است نشان دادن اینکه قرآن کتابی الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحیانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخته انگشت بشر نیست، بستگی دارد مباحثی دارد کدام ممکن است علوم قرآنی اجتناب کرده اند جمله تقلید ناپذیر بودن قرآن. خداوند متعال در اقدامی برای کاهش شهرت مدعیان به آنها اصل داد کدام ممکن است سوره ای شبیه به سوره های قرآن حاضر دهند. در مرحله تولید دیگری کمبود باقی مانده آنها ملایم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در آیه ۲۳ سوره سوره ملایم شد: «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ یَیْفُرُوا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌پرسم: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطلب؟» اگر راست می‌گویی خدایا.» در جای تولید دیگری می‌فرماید: همه انس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جن در اطراف هم مخلوط شوند به هیچ وجه نخواهند توانست مربوط به قرآن را حاضر دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند مصادیق اعجاز نادیدنی قرآن است.

پیامبر اسلام قرآن را انگیزه نبوت شخصی قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه را {در این} زمینه به مشکل می کشد، با این حال بیشتر مردم در موقعیت به حاضر قرآن به این صورت نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین انجمن نبوت پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهی بودن محتوای آن را نشان دادن می کنند. . دلیل برای انواع قرآن شناخته شده به عنوان بهترین معجزه رسول خدا اینجا است کدام ممکن است قرآن معجزه ای جاودانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگانی شمرده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی بیشتر مردم را به نبرد فرا می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میدان نبرد پیروز پوست می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی نیز به دعوت شخصی شکسته نشده می دهد. برای پیامبر قرآن به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت تکیه کن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش بر ما به نظر می رسد تبدیل می شود.

اهمیت تجزیه و تحلیل کپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مصادیق علوم قرآنی کدام ممکن است در تفسیر موقعیت دارد، علم نسخ است. اگر موضوع نسخ در علوم قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت آن را ندانیم، درک آیات منسوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوخ برایمان اشکال {خواهد بود}. مثلاً در آیه ۵ سوره توبه: «ویشا، انسیله الاشعری، فیلتولا البحاکین حرزام، مهیم، لادا، لادا، لنگوا، لابرا، زکاتی، فخلوه زخیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذا الله غفولی، اکثر. رحیم، پس چون ماههای حرام (اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجب) تمام شد، ایمن می شوند، مشرکان را هر جا یافتی بکش، دستگیرشان کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره کن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر توبه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز خواندند، در همه مکان ها برایشان کمین بگذار. زکات بدهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آنها چنگ زنید کدام ممکن است خداوند آمرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان است.» اگر ندانیم کدام ممکن است این آیه مدل ای اجتناب کرده اند آیات تولید دیگری سوره صف است، درک معنای خداوند برایمان اشکال {خواهد بود}. رونویسی در قرآن یکی اجتناب کرده اند بحث برانگیزترین موضوعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت آن روزی بدیهی تبدیل می شود کدام ممکن است حضور آیات کهن همراه با آیات بارگاهی را روبرو شویم.

فقیهی کدام ممکن است جستجو در استنباط احکام فقهی اجتناب کرده اند قرآن است هر دو روحانی طالب علم قرآنی باید به شما فرصت دهد آیات دیوان را تجزیه و تحلیل دهد. در عدم جواز نسخ در دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن شبهه شده است، از نسخ درهم آمدن است جهل به خداوند است. پس تحدید علم کار انسان است، با این حال وقتی خداوند متعال نسخ آیات را اشاره کردن می تدریجی، اجتناب کرده اند ابتدا معلوم نبود کدام ممکن است بخواهد همراه خود صدور تصمیم جدیدی چیزی را بدیهی تدریجی. می گویند ماهیت نسخ، خاص تصمیم جدید است، یعنی خداوند حکمی را خاص می تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اول بر او به نظر می رسد شده، ولی به بندگانش ادعا نکرده است.

نکته آخر، اهمیت محبوبیت مکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدینه بودن آیات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشهورترین مباحث علوم قرآن است. تحقق بخشیدن این آیات {به دلیل} تأثیری کدام ممکن است در محبوبیت شأن نزول دارد، اجتناب کرده اند ضروریات فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر است. آیات مکی گاهی اجتناب کرده اند تذکر محتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف همراه خود آیات مدینه تمایز دارد. اجتناب کرده اند امتیازات مورد اختلاف: خواه یا نه بر کفار نذر یعنی نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید… واجب است؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضى مى ​​گویند کفار بر آنها واجب نیستند، زیرا ناپایدار اجتناب کرده اند کفر براى آنها ممکن نیست، ولى بعضى اجتناب کرده اند علما مى گویند که آنها واجب هستند، همچنان که قرآن، مشرکان را همراه خود وجود انکار، اجتناب کرده اند نپرداختن زکات سرزنش مى کند. اجتناب کرده اند زکات . وجوب تصمیم زکات در مدینه ۹ در مکه. بر این مقدمه، تصمیم به معنای زکات در لغت نیست، اما علاوه بر این برای ادغام کردن تمام صدقات تبدیل می شود.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر