تبعیض علیه دختران مسلمان محجبه در استرالیا


تحقیق جدید کدام ممکن است توسط دانشکده چارلز استوارت {انجام شده} است، نزدیک به ۲۵۰ مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک بر مقدمه تمایز های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومی را، چه به صورت تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه حضوری، اجتناب کرده اند ژانویه ۲۰۱۸ به همان اندازه دسامبر ۲۰۱۹ تجزیه و تحلیل می تنبل.

این تحقیق بر مقدمه داده های تایید شده اجتناب کرده اند نظرسنجی مردمان شناسی استرالیا به پایان رسید. این اسناد اجتناب کرده اند ارائه دهندگان محله مدنی گرفته شده است. این گروه در سال ۲۰۱۴ راه اندازی شد. هدف اجتناب کرده اند این تحقیق تجزیه و تحلیل ۱۳۸ مورد آزار فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک تحت وب بود.

نتایج پژوهش حاکی اجتناب کرده اند شیوع رفتارهای خودسرانه علیه دختران محجبه در استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر لیبرال مسلمانان {در این} محله است.

بر مقدمه این تحقیق، اجتناب کرده اند بین ۱۰۳ مبتلا آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک، ۸۵ سهم شال، ۴۸ سهم توسط خودم، ۱۵ سهم همراه خود کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ سهم همراه خود دختران تولید دیگری بودند.

به آگاه محققان، نزدیک به ۲ سوم (۶۳٪) اجتناب کرده اند حوادث تجاوز فیزیکی در وضعیت های نهایی رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴٪ توسط پسران {انجام شده} است.

این تحقیق به این نتیجه رسید کدام ممکن است رفتار توهین آمیز نسبت به دختران محجبه آرم دهنده غیر لیبرال مسلمانان به طور قابل توجهی نسبت به زنانی است کدام ممکن است ایمان شخصی را همراه خود حمل حجاب ابراز می کنند.

این تحقیق – کدام ممکن است در سومین سالگرد کشتار کلیسای مسیح در نیوزیلند چاپ شده شد – آرم می دهد کدام ممکن است چگونه این حمله خونین شیوع طلبان سفیدپوست بود به همان اندازه نژادپرستی را به صورت تحت وب دقیق کنند.

۲ هفته پس اجتناب کرده اند این حمله، سخنان انزجار انگیز علیه مسلمانان استرالیایی به صورت تحت وب ۶۵ سهم افزایش کشف شد.

اجتناب کرده اند ۱۰۹ مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک سایبری علیه مسلمانان تحت وب، ۸۳ مورد در fb رخ داده است کدام ممکن است باعث شناخت این جامعه {در میان} گروه های راست نئونازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نئونازی ملت شده است.

محققان این تحقیق دریافتند کدام ممکن است رویدادها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران راست افراطی در استرالیا موقعیت مهمی در توسعه انزجار تحت وب داشتند.

این تحقیق همراه خود دعوت به رویکردی کامل برای نبرد همراه خود تبعیض نژادی به بالا رسید کدام ممکن است عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی انزجار در رسانه‌های اجتماعی را در تذکر بگیرد، از ۹ تنها برای مسلمانان اما علاوه بر این برای انسجام محله استرالیا به‌عنوان عالی کل شبح می‌تنبل.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر