تحریک کردن سومین مرحله قالب ضرر ساز جهادگران جهاد آموزشی


قرآنبه گزارش ایکنا ؛ مرحله سوم قالب محافظت قرآن کریم (قالب نامشخص) همراه خود محوریت محافظت جزء ۳۰ قرآن کریم همراه خود هدف تحمیل بستری صحیح برای آشنایی جهادگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان همراه خود حرمین شریفین تحریک کردن شد. قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها بلند آن.

یکی اجتناب کرده اند نیازها این قالب تحمیل بستر صحیح برای آشنایی جهادگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان همراه خود قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها متعالی آن، ارج نهادن به ورزش های قرآنی، الهام بخش اعضای جهاد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل پویایی روزافزون است. حرکتی برای افزایش سنت قرآنی در ملت.

بینندگان این قالب در ۲ گروه سنی زیر ۱۸ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای ۱۸ سال، اعضای جهاددانشگاهی (اعم اجتناب کرده اند مناسب، پیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانی جهاددانشگاهی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های جهادگر (برای ادغام کردن شریک زندگی، فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدران جهادگر) هستند. برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران مجرد جهادگران مجرد نیز می توانند در قالب نمایندگی کنند.

گروه قرآنی دانشگاهیان ملت نیز قالب تلفنی محافظت قرآن کریم (نامشخص) همراه خود عموم معلولان حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابینایان را در هشت گروه درس سازماندهی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل نهم این قالب در جاری برگزاری است. .

کنجکاوی مندان می توانند برای کسب دانش اصولاً به مکان www.isqa.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر