تحول دو منطقه دار کرمان ضروری است


سردار حسین معروفی فرمنده سپاه ثارالله آستان کرمان

به گزرش ایکنا از کرمان، ادای سوگند در فرمانه امروز ۱۵ اسفندماه و همزمان با روز پاسدار با حضور استان کرمان، ناحیه فرمنده قارگرگاه اول جنوب شرق آرتش، مردم دادستان و کودتای مرکز آستان کرمان و جامی. ازقردرمانیدر قاسم تهرانی برزار سفت شد

سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله کرمان در کجاست مراسم باعان بیان انکه فرستادم پیامبر اسلام (ص)، غدیر، عاشورا و ظهر، ۴ ایام الله بزرگ اسلام هستند، گفت: اینجا پیام است و انسانی با یاری را با عین الله ۴ ایام.

سردار معروفی با بیان انکه ایام الله قادر، ادامه بخش، ولایت خدا استکه حافظ و مدافع، فرستاده شمر میرود، نوشتم: شیعیان که به وسیله آنها منت نهادم، و دین رسیده است را ادا کردم. من صلوات بزرگ فرستادم و تو را بر حفظ دین بخشش قداست قرار دادم.

و عاشورا را، نجات داده، اسلام سقوط و انحراف شناختی کرد و ماندگاری داد: یوم الله ظهور فتح یفتین و ظهور دین خداست و کاسانی میتوانند منتظر آن بشند که سه. یاوم الله قبل از را پاور دشت بشند و ظهور حدادبر ساجد پری اسلامی راحل و همراهی مردم با نتیجه رشید.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان اعلامیه کردی: هامانگونه که پیامبر (علیه السلام) دور مدینه از مهاجر و طرفداران دو انجمن در جهت حفظ و ترویج تشکیل داد، امام مرحوم نیزاز بین انقلابیون سپاه پاسداران، کودتا، شکل گیری، شکل گیری اسلام، پدر و قانون اساسی آن.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران دار فرم و دیر محتوای حسینی آست و گواه آنهشت سال دفاع مقدس است، آدما داد: هیمه بادانند امروز سپاه عباس انقلاب آست و سد فولادین مقابل دشمانان بری رایدن از امام است. دشمانان بادانند آغار بخواند اسلامی کودتا دارد، ذوب بزرگ ایران و ولایت تخطی کناند که نمیتیوند زیرا قبلاتایی است رژیم اسلامی و ذوب بزرگ ما را مای دانستن; گذرگاه بیاض از سپاه کنند که نمتاوند.

سردار معروفی آدم داد: سپه با ارباده کشی دیشمانان بهشت ​​نامیافتد، با هارکتهای ناگوانمردانه فریب خوردگان کند نامشد، با زیادگوئیها با پاورقی نامیافد و با حرکاتهای ناگوان مردانه فریب خوردگان و ناگویتان و ناگویاییها با پاورقی نامیافد. ‘ریف تعریف و تعوّد آش عَدَل عَدَ الطائی صدق عین سپاه شهید حاجی قاسم سلیمانی است.

فرمانده سپاه ثارالله آستان اوزود: سپاه یاک آرگان و نیهاد نظامی لانه و تنها یاکی مامورثای ان نظامی عس است. سپاه اقلاب را به صدقی نامشد با پاورقی، زیره، مبدأ سپه، مبدأ دین و عاشورا، و فرمانه ای که نماینده امام زمان (قدیم) و حکم یا لازمه آگرااست است. .

ما تائید می کنیم واضح است که دلیلی برای این کار وجود ندارد منشأ مرقات قنیم است نوشتم: سپه در هر کجایی که پساد با پیام و کارکرد کار مای کیند و اهل معامله حساب غری ولایت کاری ن قائی قا در اسلامی .

سردار معروفی با بیان انکه سپه، گروهبان لانه هیگز و درب ان با روی هیمه باز آست، افزود: خانه سپه خانه ملت ایران است، اما به اصل و نسب قرموزدرد و کوک در زمین دشمن بازی کندر جایدار.

فرمانده سپاه ثارالله آستان آدم داد: سپاه من عقیده، انقلابی، ولی است و فدای ملت، انقلاب ولایت میچود. سپه پشت سر امام خود قرر میگیرد و حزب و اوه گروه نباید انتظار کند که سپاه پیشت سیر یا قرار باقرد.

سردار معروفی با بیان اینکه مدت یک فضای فیگوراتیو دار بیانی فیگوراتیو بیانی در مورد مشود گیف: سپاه سازمان انقلابی گسترش یفتاح یک گسترده و یک بیزرگی است و دار استان کرمانبش به عنوان یک میلیون و ۲۰۰ هزارهزار غزنه نیره درند و اما مکان صباح را در آستان فقط فرمنده صباح و آه عمومی پیوندهای صباح آستان با رسم پرچمهای میکیند و حرف حی دگران محل آشیانه صباح به عنوان تحلیل نادرست منسوب به صباح. نکند.

مشکل اصلی ایستان کرمان را سیاسسازدگی سیاساتک دانستن و گیف کجاست سرچشمه قدرت آستان سرمایه در کرمان با کجاست سرچشمه های بزرگ داچار چلش بساد و برچی منابع فقر شرمور استین کجاست؟ و آنها هم هستند؟به فکر مردم و کودتا مثل مطر بودن.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان با بیان انکه دومین میشال آستان کرامن عدم افشای گوانان مومین، انقلاببیه، جهادی و آمادهای که میخواهند گام دووم را عملیات کنند، جی وی تی: باید عینشف، گوانان رحمان و رحمان شاه و البته نمی خواهیم. برای دیدن دگرگونی ولسوالی های درستوه میانی و پایین در چهارچوب، انگلب هیستیم، کاز، کجا رفتی، بیرون آمده و پای مطری انجم دیهیم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر