ترویج نوع دوستی مثبت فرهنگ، دستیابی به اهداف نظام و کودتای میچود.


ترویج نوع دوستی مثبت فرهنگ، دستیابی به اهداف نظام و کودتای میچود.به نام گازارش، ایکنا از یزد، علی اکبر، مسئول محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی یزد، امروز، ۱۴ اصفهان به نام مشاوره، گسترش و ترویج نوع دوستی فرهنگ و اشاره گواهی به ضرورت انتشار و نمایش کتیبه و گفت: مدیران در کنار، فعالیت های بنیاد شهید، و امور اتارگران و رسنها، کاری مهم هستند، کجاست کار باید با قدرت پگیری و پاهای مناسب مخصوصاً در انجمن چود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی یزد، تأیید بعثت، پرحیز از انگام، کرهای کلیشه‌های، قفت: کار دعا، شهادت، بید بید، بدبعد، که که دیرین، رام‌درد، بید، “من به شدت در قلب شما اعتقاد دارم”.

احساس تعیین تکلیف دو مدیر مدیریت آن و رهبری های مختلف، نقش مردم پای فرزندان شهید و امور اثارگران آستان یزد: ترویج نوع دوستی فرهنگ به صورت گروهی است. بین ارکان مختلف که منجر به دستیابی به اهداف نظام و انقلاب انقلاب و نیاز به خاطر ایران می شود.

حجت الاسلام عباس زارع مدیر بنیاد شهید و عامور ایثارگران آستان یزد نیز در محل استقرار شما با احترام به میادین متبرکه شهیدان و بقاع متبرکه و گیف: اگر اهداف مهمی در بنیاد گشترش دیدید. فرهنگ، شهادت آی جوانادر و آیتار.

زارع با تهدید روایت فرهنگی دشمنان بر او یک نظام و انقلاب اسلامی، کرد و افزود نشان: اگر فرهنگ نوع دوستی دانشگاه بهخاس در میان نوادگان جوآن گاستریش یباد، دخالت این فرهنگ، گستاخی مردمی جهانی است. میچود.

و ما تأیید می کنیم که دلیلی وجود دارد که چرا ما علیه شهدای مسئول هیستیم، اعلامیه کردی روی آورده ایم: نهضت برای مدتی یک کودتای حساس اسلامی است و مسئله دفاع مقدس، شهدا و ایثارگران با شواهد خطر. رافتند و شور و شوق او.

مدیر گل بنیاد شهید و عامور اتارگران آستان یزد برنامه کجاست نیهاد در راستای بزرگدشت رز جانباز و ۲۲ اسفند رز بزرگدشت شهدا را آناتومی کردها و برگزاری باشیکوه کجاست مناسبت های تایید کرد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر