تلاوت آیات ۱۲ تا ۱۹ سوره لقمان توسط مهدی دغغل + فیلمبه نام خداوند بخشنده

به نام خداوند بخشنده

و ما به لقمان حکمت دادیم تا خدا را شکر کند.

همانا ما به لقمان حکمت دادیم که خدا را شکر کند و هر کس شکر کند فقط از خودش تشکر کند و هر که به حق کافر شود خدا را بیهوده ستایش کرده است (۱۲).

و هنگامى که لقمان به فرزندش در حالى که او را پند مى داد گفت: فرزندم چیزى را به خدا شریک مگردان، همانا شرک ظلمى بزرگ است.

و [یاد کن] پس هنگامی که لقمان به فرزندش در حالی که او را پند می داد گفت: پسرم او به خدا پیوند خورده است و این در واقع ظلم بزرگی است (۱۳).

و ما به انسان سفارش کردیم که پدر و مادرش را مادرش در حال ضعف به دوش بگیرد و در دو سال از شیر گرفته شود تا شکر سرنوشت من و پدر و مادرت باشی.

و آن مرد را به پدر و مادرش امر کردیم، پس مادرش او را آبستن کرد و در دو سال او را از شیر گرفت. [آرى به او سفارش کردیم] از بازگشت من و پدر و مادرت سپاسگزار باش [همه] دستور زبان (۱۴)

و اگر می‌کوشی آنچه را که نمی‌دانی با من در میان بگذاری، از آنان اطاعت مکن و در دنیا با آنان همراهی کن و از آن پیروی خواهی کرد.

و اگر تو را وادار کردند که چیزى را به من بگویى که بدان علم ندارى، به آنها امر مکن که با من همنشینى کنند.[لى] آنها در این دنیا با آنها ارتباط خوبی دارند و راه کسانی را می روند که توبه کردند و به سوی من بازگشتند و [سرانجام] بازگشت تو به سوی من و کیست [حقیقت] من به شما می گویم که چه کار می کردید (۱۵)

پسرم، اگر به وزن دانه خردل باشد، اگر در سنگی باشد یا در آسمانها یا زمین باشد، خداوند آن را بیرون می آورد، همانا خداوند مهربان است.

پسر اگر [عمل تو] اگر هم وزن دانه خردل باشد و در تخته سنگ یا در آسمان یا زمین باشد خداوند آن را می آورد زیرا خداوند بسیار لطیف و آگاه است (۱۶).

ای پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه به تو می رسد شکیبا باش.

پسرم، نماز را برپا دار و او را به نیکی وادار و از کار بد بازدار و در برابر آسیبی که به تو رسیده است صبر کن. [حاکى] با طراحی [و اراده تو در] امور است (۱۷)

و گونه خود را از مردم برنگردان و با شادی روی زمین راه مکن که خداوند هر فخرفروشی را دوست ندارد.

و از مردم [به نخوت] من با چهره خود در آفتاب و در زمین های ناهموار راه می روم، زیرا خداوند متکبران و متکبران را دوست ندارد (۱۸)

هنگام راه رفتن مراقب باش و صدایت را پایین می‌آوری، زیرا بلندترین صداها صدای الاغ است.

و در راه رفتن میانه رو باش و صدایت را کم بدار، زیرا بدترین آهنگ ها پر سروصدا است (۱۹).

انتهای نامه