تلاوت «حمید المؤمن» از آیه ۲۳ سوره احزاب.


این روزها که شاهد به شهادت رسیدن شهدای زیادی در مناطق مختلف کشورمان هستیم، حمید اماناد، داور مسابقات قرآنی که حافظ کل قرآن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز است، در اختیار ایکنا قرار داد. با کلیپ از تلاوت آیه ۲۳ سوره احزاب در محل شهادت.