تلاوت در محضر رئیس معظم انقلاب آرزویی است کدام ممکن است تغییر به حسرت شد


تلاوت در محضر رهبر معظم انقلاب آرزویی است که تبدیل به حسرت شدمحمدرضا الجاهدینی، حافظ کل قرآن کریم در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ایکنا اجتناب کرده اند خراسان رضوی، در خصوص نحوه برگزاری مونتاژ ترتیل همراه خود قاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظان در دیدار همراه خود مقام معظم مدیریت، اظهار کرد: برگزاری مونتاژ ترتیل قرآن همراه خود حضور قاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظان در دیدار همراه خود مقام معظم مدیریت انجام تبدیل می شود. وی ذکر شد: مبارک رمضان همراه خود گروه قرآنی دیدار کرد. با این حال همراه خود شیوع کرونا این مونتاژ در سال ۱۳۹۹ برگزار نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند در سال ۱۴۰۰ برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال پس اجتناب کرده اند سه سال نخبگان قرآنی ملت توانستند اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود مقام معظم مدیریت دیدار کنند کدام ممکن است {به دلیل} بیماری کرونا برگزار شد. شرایط تحقق همراه خود انواع محدودی اجتناب کرده اند قاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاریان عالی ملت .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حافظ جهانی قرآن شکسته نشده داد: محفل امسال علیرغم انواع محدود فوق العاده صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به عظمت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله قرآن صحبت شد. خوب تلاوت

وی شکسته نشده داد: نکته ای کدام ممکن است در سخنان ایشان موجود است اینجا است کدام ممکن است معظم له در سال جاری حدود ۵۰ دقیقه سخنرانی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند سخنان ایشان در دیدار همراه خود خوانندگان کدام ممکن است مدت ها به اندازه انجامید به یاد دارم کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند اهمیت این امتیازات در دوران کنونی او

جهاننیا افزود: طرفدار ایشان به قاریان قرآن اجتناب کرده اند تذکر من می خواهم فوق العاده مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده بود کدام ممکن است بیانگر توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ایشان در تحلیل علم قرائت قرآن شبیه سایر امور است. مقام معظم مدیریت به مواردی اجتناب کرده اند جمله لزوم پیشرفت پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر در تلاوت، صداسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحن در تلاوت قرآن، نحوه استخراج معانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر حوادث در تلاوت، پرهیز اجتناب کرده اند اختلاف در تلاوت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع محدوده مساجد پرداختند. شناخته شده به عنوان خوب قاعده قرآنی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مونتاژ روایت شده است.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند بهترین آرزوهای من می خواهم در مسکن رسیدن تلاوت مقام معظم مدیریت است کدام ممکن است {به دلیل} اتفاقاتی کدام ممکن است سال قبلی در مسابقات در سراسر جهان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد {در این} مسابقات رتبه ای کسب نکنم آن را اجتناب کرده اند انگشت دادم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا این به بهترین حسرت مسکن من می خواهم تغییر شده است.”

حافظ قرآن کریم دقیق کرد: اتفاقی کدام ممکن است در مسابقات در سراسر جهان افتاد اینجا است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اینکه مسابقات امسال به صورت پیش اعتقاد برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت تعدادی از هفته بعد اجتناب کرده اند ضبط انتخاب کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است در جاری مطالعه بودم قاضی هادی به من می خواهم حافظه من را آهسته دوید. اجتناب کرده اند آن. {به دلیل} مختصر بودن این اشاره کردن، استاندارد صدای ایشان، ارتباط ضعیف تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همزمانی اشاره کردن ایشان اجتناب کرده اند تلاوت من می خواهم، این موضوع به سختی شنیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گوش داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر افرادی که به این تلاوت گوش دادند، نرسید. .

جهدنیا افزود: متعاقباً نتیجه درمورد به این اخطار رفع نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام اول انگشت یافتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند گفتن مقام اول مسابقات در سراسر جهان قرآن همراه خود مسئولین مسابقات تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را به اطلاع ایشان رساندم. کدام ممکن است باعث شد بعد اجتناب کرده اند اعمال این اخطار جزو سه نفر اول نباشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه بگیرم.

وی افزود: بعد از همه همراه خود وجود اینکه می‌دانم تعدادی از روز پیش توافق تلاوت در محضر مقام معظم مدیریت تکمیل شد، با این حال به همان اندازه فینال دوم امیدوار بودم کدام ممکن است از یک راه یا دیگری به این موفقیت انگشت یابم. شاید همین امر دلیلی بر انجام ضعیف آنها در مسابقات در سراسر جهان به طور معمول قبلی باشد.

این حافظ جهانی قرآن کریم همراه خود ردیابی به ملاحظه ویژه مقام معظم مدیریت به موضوع محافظت قرآن ذکر شد: همراه خود ملاحظه به حضور حافظان سطح خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح خوب قرآن {در این} دیدار، صحیح بود فرصتی برای تلاوت داده شود. اینها حافظان قرآن کریم در محضر ایشان هستند.

جهاننیا تاکید کرد: با این حال جدای اجتناب کرده اند این امتیازات، وقتی این توفیق را اجتناب کرده اند انگشت دادم، باید بگویم به طور معمول امسال جای تلاوت حافظ در محضر رئیس معظم انقلاب انصافاً تمیز بود. این موضوع حتی همراه خود ملاحظه به تاکیدات مکرر ایشان در سالهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مونتاژ بر اهمیت بحث محافظت قرآن حیاتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند عدم اعلان این متولیان امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر متولیان امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اشخاص حقیقی تولید دیگری مرا سوال کرد. کدام ممکن است در آن مونتاژ قرآن را محافظت نکردند. سکسی کن

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر