تهران; روستایی که پایتخت شد!
افراد بسیار کمی بیرون از دیوار، در کنار دروازه‌ها زندگی می‌کردند که شامل ۱۱۵ خانه، ۲۰۴ مغازه و ۱۱ مسافرخانه بود. در همان سال تهران از پنج ناحیه تشکیل شده بود. عودلاجان و ارگ در شمال، بخش بازار در جنوب، سنهالج در غرب و خلمدان در شرق تا سال ۱۲۸۷ ه. تهران ویژگی نامناسبی برای شهرنشینی داشت.