توییتر | قرآن را اشاره کردن می تدریجی
قرآن ردیابی کرد.. «اشاره کردن» وسیله ارتباط است. اشاره کردن به معنای شخص است. اگر یادت باشد همراه خود همه ارتباط برقرار می‌کنی… اگر می‌خواهیم همراه خود خدا ارتباط برقرار کنیم… باید او را یاد کنیم. علم او غفلت است.. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت مقابل «اشاره کردن» است. [بیانات رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن کریم؛ ۱۴۰۱/۱/۱۴]

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر