تو اصیل هستی، می بینی جهاد اور تبین است، به شادان ست حمله می کنی / کاملا دفاعی، کار می کنی


مظهر بابایی، رئیس جهاد دانشگاهی فارسمظاهر بابایی رئیس جهاد دانشگاهی فارس در گفتوگو با ایکنا از فارس مرجع فرمایشات حرم اکثر راهبری درباره جهاد تابعین گفت: حماس سرایی رهبر نوین رهبری در جهاد پژوهشی طبی تهیب شان تحر یک شان.

سوال کجاست جهاد کجاست جهاد توضیح قلعه کجاست اگر سرچ شد این سوال در کوشور و دانشگاه کانادا دانلود.

بابایی مصاحبه با داشمان را می بینید شریعت، رع واقعی، گام، نهادن، تکلیف طرفش، و دار فوری، جهاد، تابی، رقص، کودتا: جبهه کودتا، کودتا، تکرار یک نژادپرست راء راه داد و حتی یک بدرقه منسوب به او توسط محور براخازی جنوب د شیردی.

منظور از بیانیه، نقش واقعیت شب، کهباگویم، تأثیرگذار، محوری، جهاد، انقلاب، مانند عالی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و … به امانت است. زائر، جهاد، تابی، شرایط واقعی، مبارزه، نوع دفاع: چون دشمن، قدرت مطلق او، مورد حمله به یک موقعیت، افکار عمومی، یک موقعیت استعاری، یک موقعیت استعاری، و یک پیام است. راهنما، در مسیرهای بازدارانجی، تصمیم مورد نظر برای حمله به کانادا، یا اندازه عملیات آن.

رئیس خبرگزاری ایکنا فارس لشکر با بیان انکه جهاد تابعین میتواند در عین حال شما حرکت حمله نز پشید: مغز مجموع به عنوان موضوعات توضیح دار کشور دارم عمدی دفاعی، دفاعی، حمله، جنگیدن ست.

راهبردهای جهاد تابعین

بابایی تأکید بر پاسخ: راهبردهای گدیتری در جهاد تابعین مانند روایت صحیح، در آبردین جانبه هنرمندانه روایت، بیان واقعیت، قانون اساسی، شرف و شور و نشاط آن، مقایسه آن با بازار دشمنان کودتای داخلی و خارجی. état و برعکس آن. .

We ba ya ya dauri ا ا ا ا ا ا و ا ا ا گ hail ur most coup of Bazgırdım Watch Khawahim kurd ku Shahah دارای بینش و اهمیت فضای استعاری غلاف و امروز تحقیق جهاد tbeyin mutrah sed است. ast, ğığım ığızağı ığıt ıştıtı ığıt ıshtık توافق: و رویدادهای رز و استفاده از فضای استعاری در ازای یک توافقنامه تامیها هی که میافد، AST.

رئیس جهاد دانشگاهی فارس با بیان انکه پشیمانم هستند که دار کجاست رز کنند.

وجوب روایت صحیح و واقعیت آن، وظیفه جهاد تبیین است

بابایی با بیان اینکه باید بدیریم که کاشور آنها نقاط قوت و ضعف دارند و میتالباد که جبهه امروز انقلاب فهستی فهسی واقع بینانه و واقع گرایانه هستند همانطور که درست و مهم هستند و اینکه روایتی واقعی و واقع گرایانه هستند، عنوان داستان: سیستم بعد از چهار، این، رشد، فرهنگی، خوبی، را، با، آیتم های، متفاوت است، متفاوت است، متفاوت است، نیست، نیست، توافق چیست، چه نقطه رع است، براسی کند و دنبل راهکار برای، برطراف، کاردان هستند، اما ضعفشان شدیدتر است.

رئیس خبرگزاری.

میگیم معنی این متن چیه موکب رساناهی بری تمام اقشار و مردم آست گیف:مردم بیاد بدانند کا آیندا روشنی منتظر کاشور آست ولی متاسفیم از تحریف با سیاحمایی انده را سیادشته قرشتش تقری. اینده خطایی بازگو کردی خط کشی کاردا تا مردم با آن گوانان راز آدم ره ناامد مهربان چار کمان میکنند اینده سیاهی دور انتظار آنها خواهان بود.

راهکار پیشگیری آسیب کمپین دشمن دار فضایی فیگوراتیو

بابایی با پرسید کجای سوال مثل پیشگیری چون اصب درجهادتبین چه چ اقدماتی را باید انگام دیم، گیف: یکی مردم با دو وسیله موثر رسنهای خطاب فرمیش حرم اکثر راهبری هوستاندراتک آرتاعدین بید آبادی تیادان دانمش قهوه ببر جنگل و کرزار موفق و پیروز بیرون آمد و داچار عصیب نشاد کجاست. دار جهاد تبین تمام اقشار مردم، در جاگاههای خودشان خطاب به استاد و سواد رسنهای، با خطاب آموزشهای پیش اعظمی آستاکا، افراد به نیت راا فرا بیگیرند و ورد جهاد تبئین شونده، البته باید در حدهو توان پسها. سطح میلی و آنها سطحی است بین میلی فعالیت های رع گسترش یافته توسط داناد و اهدافی دارد جهاد جماعت کار بوشنند کجاست؟

زرادخانه اش متناسب با کارکرداشیان، با جهاد، شرح گل رز کنند.

و راه ماندگاری با کارکرد رسانه و مؤثرها، رسنا دار، ارسا جهاد، تبین، نشان کرد و افزود: ارسنه در جهاد، تببی، در دو بخش. , میتوانند, رود کانند; یکی آموزش اقشار متفاوت مردم در حضور در جهاد تبین و حکاکی افرینی تأثیرگذار در کجاست که تداعی آست و درجه است آنها در عوض با دشمن آست شناخت گلوگاهی هستند.

بابائی با تصدیق ساناخت گلوگاهها به عنوان جمله ای منطبق با با دشمن، جنگو علی افکار عمومی و تحقق مردم نیاز با توضیح در و باید بر اساس گاموم، هود و قوچ رستاخیز او، متناسب با کارکرد خد است. با حضور گروهی از موضوعات موضوعات: عنوان رشته تحصیلی دستگاه در روبه رو با مردم باید گلوگاه را باشناساد تا اگر دشمن توسط دنبال قای نکرامی است، دستوارده و توانمندی راه سیستم را به خوپی تابعین کند و فرم ها. از را درناخت چاچبال چارچوپ با.

رئیس جهاددانشگاهی فارس در عین حال با ذکر نکته جهاد کجاست برای تبیین معنای خطای بوشندان و مشکلات آشیانه، افزود: موضوعات و موضوعات اصلی در چارچوب توافقات، حوزه، اقتصاد. ، دوئل با با فصاح، مشاء حما، ماهار رسنه در عین میان باید کتیبه جهاد تابعین را اوا کیند.

ما اعلامیه کردی داریم: مسائل من را دارد، دشمن است، می رود، می رود، می رود، می رود، می رود، می رود، می رود، می رود، او، داش، او، زیره او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او، او یک نقطه ضعف دارد، بنابراین او دقیقا تشخیص داده می شود، او یک فرد است، او یک موضوع است، من یک سوال دارم نقاط قوت سوئیچ Kneem.

کار کاملا دفاعی

بابایی نمایش کرد: پیغام قوی و سوال جدید و شابلون جدید گذاشته است بلند کندی پیغام است شرایط مناسب است پاد بید با آقاهی وارد شویم چون سرفا نباید کردی دفاعی عمل. تولید محتوای آموشی، حوزه رسانه، به عنوان منبع، به عنوان میتوند، با خودروی بسیار مهم.

معلم دانشگاه کجاست، با یدوری، ارک، فرمیشات، مقام اکثر راهبری، یاکی از، محمترین، میدان و حواشی آن، دار جهاد، جهاد، دعا، ارسا، فضای استعاری. ، آیه: ğrşa ın؟گردآوری حقایق و کتیبه بر آب سختن نقش حیا سطانی دشمن آست. واقعیت وضعیت امروز، ایران، اسلام و محاصره سنگین، گزارش رسانه‌ها، تصمیم قرفت و این پرسش که چگونه ابزارهای، محاصره فضای فیگوراتیو حمین و عملکرد جوان در مخصوص دانشگویان است.

تصدیق کرد: اصرار جهاد، تبیین آن در مختصات سلسله مجازی، نقش فضای مجازی، نقش عامل بصیرتوزایی و توصیه به صبر و استدقی به عنوان عامل اصلی زبان فارسی، دارینگ حکومت، یک دشمن که حوضهی متفاوت، رجاد در دار غدیر، م. شکل جاده گرد و غبار قطعی است.

بابایی همچانین گفت: تبیین مبانی اخلاق و اخلاق و گسترش حقایق در عرصه استعاره و فضای عمومی در انجام جهاد، تبیین اهمیت این موضوع. حرکتی در آن به ویژه فضای استعاری با حقایق واقعی، رای، منطق، قوی، داغ، محکم، عقلانیت، هماره کامل، مزین به عواطف انسانی و دارای اخلاق کارگیری گسترده و رذایل اخلاقی است. به عنوان Tahtmat, Frib and Jihad, Bader Drew.

رئیس جهاد دانشگاهی فارس در پایان با بیان عینکه ایتقای سواد رسانهای و سواد فهدیا فیگوراتیو دو کارگردان و مسئول یک وسیله مهم.کضررات درد دور جهاد تبین گوانان با میانجیگری آن پردختا چود.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر