جایگاه جهاد در ساختار عمومی انقلاب اسلامی


سعید صلح میرزایی نویسنده جهاد تبیان

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سعید سلیمان الحمیرزایی رئیس محل کار محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار مقام معظم مدیریت در قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده کتاب جهاد تبیان عصر دیروز ۲۷ فروردین همراه خود ردیابی به اینکه رئیس معظم انقلاب سال ها بر این تعبیر تکیه کردند، گفتند: در خاطرات شخصی کسب اطلاعات در مورد اسرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوران تبعید همراه خود عنوان «خون دلی کدام ممکن است له شد» ردیابی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا انقلاب، سویه ها جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر به تصویب رسید. هر چند عده ای در جریان مبارزات انقلاب اسلامی جهان جهاد را انصراف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحی ندادند، با این حال آیت الله خامنه ای اجتناب کرده اند معدود کسانی بود کدام ممکن است همزمان اجتناب کرده اند هر ۲ جاده تحویل داد.

وی همراه خود خاص اینکه بینندگان مقام معظم مدیریت در تفسیر همه وقت فرهیختگان، منبری ها، منبری ها، رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم بودند، یکپارچه داد: در بیانات پنجم مهرماه ۱۴۰۰ سخنرانی مقام معظم مدیریت {بوده است}. تنظیم کرد. در همین راستا اتاق های ذهنی در محل کار محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار رئیس معظم انقلاب تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبی تهیه شد کدام ممکن است در یکپارچه به صورت کتاب مورد استفاده قرار گیرد عموم آشکار شد.

صلحمیرزایی تاکید کرد: این اصل مقام معظم مدیریت به همان اندازه بهمن ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ جمعی مداحی اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس فرماندهان نیروی اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در مونتاژ آذربایجانی ها شدید گرفته نشد. مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مجلس خبرگان همراه خود ایشان هستند.. {در این} ماه نهادهای انقلابی بر مقدمه تاکیدات مکرر مدیریت بر جهاد وارد میدان شدند.

وی تعبیر جهاد را جهادی همگانی برای نرسیدن به درخواست شده است های دشمن در به هم ریختن ذهنیت مردمان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: دشمن تمایل دارد افکار مردمان را به هم ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان را تمیز تدریجی. جهاد تبین یعنی تک تک اشخاص حقیقی محله نسبت به همدیگر جدا نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران عظیم در یک واحد جاده قدم گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به عقاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها مردمان جدا نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو می شدند. آل بیت (علیه السلام) برای مقابله همراه خود استبداد، شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را در بین مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعیان تخصیص کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو همین تأثیر عمیق شعر در اذهان عموم، انگیزه کنجکاوی مقام معظم مدیریت به شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداحان است.

جهاد دلیل داد. فراخوان کلی برای اقدام علیه استبداد

صالح میرزایی در خصوص اهمیت جهاد همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند ۲ جهت به این موضوع ظاهر شد تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: نهضت انقلاب اسلامی اساساً مبتنی بر وجود همه مردمان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی (ره) در دوران نبرد همراه خود رژیم طاغوت به هیچ وجه طرفدار ای به عملیات ارتش نکردند. خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سندی مبنی بر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل اسلحه {وجود ندارد}، از نهضت انقلاب خوب حرکت از ما همراه خود حضور اکثریت قریب به اتفاق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را ساده همراه خود جهاد می توان دلیل داد.

رئیس محل کار محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار رئیس معظم انقلاب قم یکپارچه داد: امام (رضوان الله تعالی علیه) به این نکته ردیابی کردند کدام ممکن است مردمان مراقبت از میدان خواستن به تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقناع دارند، لذا همه را به حضور در میدان دعوت کردند. میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان همراه خود بدنشان به میدان آمدند. الگوی نبرد مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلحین اجتماعی اسلام ناب محمدی برگرفته اجتناب کرده اند انبیای آسمانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بزرگواران به هیچ وجه در دعوت مردمان اجتناب کرده اند شمشیر استفاده نکردند.

سولمرزی کسب اطلاعات در مورد اهمیت جهادی تولید دیگری همراه خود ردیابی به اینکه همانطور که صحبت می کنیم دنیای آنلاین ما به قتلگاه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان تغییر شده است، خاطرنشان کرد: همانطور که صحبت می کنیم جوانان ما می توانند در عرض تعدادی از ثانیه به بدترین مطالب دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی ورود پیدا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن دشمن اجتناب کرده اند خانه حرکت می تدریجی. دیجیتال سازی در افکار فناوری جدید ما تأثیر می گذارد کرده است. رئیس معظم انقلاب علاوه بر این تاکید کردند کدام ممکن است صدها گروه قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم {در این} زمینه ورزش می کنند، پس چرا تعبیر جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت کلی برای روبرو شدن در صف مقدم مقابله همراه خود طاغوت، خنثی کردن تخریب است. امتحان شده های دشمن

بخشی اجتناب کرده اند تعبیر جهاد در افکار مسئولان

وی یکپارچه داد: همانطور که صحبت می کنیم مردمان اجتناب کرده اند فشار مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی مبارزه کردن می برند، اگر وعده های غذایی بخورید قطعا الگو تحریم شکست می خورد، اگر تعبیر جهاد خوشایند باشد معیشت مردمان را هم افزایش می بخشد، از بخشی اجتناب کرده اند تعبیر جهاد در افکار ها است. اجتناب کرده اند مسئولان.»

سلحمیرزی همراه خود تاکید بر موقعیت شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداحان در جهان جهاد تبیان اظهار داشت: برادر رئیس انقلاب ۲ بار در هیئت ها، شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداحان بر تاکید بر جهاد تبیان تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص است کدام ممکن است این گروه دارای تاثیرگذاری است. {در این} زمینه موقعیت داشته باشد. می توانند اجتناب کرده اند طرحی خارج اجتناب کرده اند زبان از واقعی شعر در تفسیر استفاده کنند.

وی همراه خود ردیابی به الزامات جهاد الطبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص اینکه مدیریت ۲۴ درخواست شده است را برای جهاد الطبین خاص کردند، افزود: مهدی موعود (عج) مدیریت خواهد کرد چون آن است مقام معظم مدیریت در خاص دوم فرمودند. گام انقلاب، انقلاب اسلامی به سوی {طلوع آفتاب} ولایت عظیم پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام دوم گامی بلند به سوی این هدف است. پس برای زمینه سازی ایجاد تکوین این سیستم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تعبیر جهاد بی طرفانه اجتناب کرده اند این جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم عظیم باشد، قطعاً مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید جهاد را نخواهد داد. نگهبان.

صلاح مرزی همراه خود تاکید بر رعایت تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق در جهاد تبیینی اظهار داشت: جهاد تبیینی کدام ممکن است در کنار همراه خود فسق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها پراکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور آن باشد جایز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد تبیینی پیوند به وجه الله است هیچکس نباید برای رسیدن به آن است شیطان را همراهی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهاد تبیینی ادعای جهاد تدریجی، اجرای قوانین یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند الزامات جهاد تبیینی است کدام ممکن است مدیریت توده ها بر آن تاکید کرده اند.

وی گذشته تاریخی های تبیین جهاد را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تمایز تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر اینجا است کدام ممکن است جهاد در شبیه به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت است کدام ممکن است باید در جهاد به آن کانون توجه کرد. در جریان فتنه ۸۸ متعدد اجتناب کرده اند مراجع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی {به دلیل} اینکه دیر یا زود به میدان نیامدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رهایی اذهان کلی اجتناب کرده اند تشویش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشویش گفتن موضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگری نکردند، عنوان فتنه خاموش را به شخصی گرفتند. از اجتناب کرده اند آسیب هایی کدام ممکن است به ما وارد شده است

جهاد تفسیری، جهاد برای تقرب دلهاست

صاحب کتاب جهاد تبیان اظهار داشت: در آیه: فَإِنَّ هُمْ أَنْ یَحْسَنُونَ فَتَقْتَعُونَهُمْ (التوبه / ۷). تکرار {در این} رویارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین جهاد اجتناب کرده اند لازمه های این فریضه بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون ملاحظه است. استفاده اجتناب کرده اند م componentلفه عاطفه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند الزامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد در تعبیر جهاد، دلها را در گذشته اجتناب کرده اند اقناع اذهان به هم نزدیک می تدریجی.

صلحیمیرزایی همراه خود ردیابی به اینکه دشمن ۴ حمله را برای دلخور جمع کردن ایده ها کلی طراحی کرد، افزود: در وهله اول دستور نظام اسلامی مورد هجمه ساختار تطهیر پهلوی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم مطالب زیادی در دنیای آنلاین ما به نفع مردمان کشف شد تبدیل می شود. اجتناب کرده اند عناصر پهلوی.” دشمن در حمله ای تولید دیگری دستاوردهای انقلاب اسلامی را پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشکل می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل نقطه ضعف آن را عالی می تدریجی. حمله سوم به بلند مدت ای روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین حمله به امتیازات غرب. همین ۴ حمله برای تکل امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط اجتناب کرده اند بچه ها همانطور که صحبت می کنیم کافی است.

وی همراه خود ردیابی به فرآیند های درمانی، پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی کدام ممکن است جهاد تابین {دنبال کرد}، اظهار داشت: همراه خود جهاد تابین باید همه فرزندان ملت در برابر این دشمن واکسینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این منظور باید همراه خود اسلام ناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن شناخته شده شوند. . برای افراد افزایش یابد. پس چه خوشایند است کدام ممکن است در آن نقطه بازو بچه ها را در دستان مقام معظم مدیریت قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل هایی را برای {این مهم} طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا کنیم به همان اندازه بتوانیم آنها را همراه خود تعمیق معرفت پیوند بزنیم. بچه ها. به سمت تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراب کردن به آنها.

وی صلح جو اظهار داشت: در رویکرد تهاجمی جهاد تاکید تبدیل می شود کدام ممکن است حمله به دشمن سایه امنی برای ما تحمیل می تدریجی به همان اندازه بتوانیم توان شخصی را آسانسور کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزو سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای جهاد باشیم.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر