جبهه زیبایی شناختی گام دوم قالب باور مانیفست را حاضر خواهد کرد


آیت الله نصری امام جمعه یزدبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند یزد، آیت الله محمدرضا نصیری، مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه یزد در دیدار همراه خود اعضای جبهه زیبایی شناختی انقلاب یزد، ۸ فروردین ماه سال جاری بر نیاز بازنگری این قالب تاکید کرد. بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای رسیده در ادعا ای گام دوم انقلاب قرائت شود.

وی افزود: به همان اندازه روزی کدام ممکن است این دستورالعمل‌ها توسط گروه‌های مختلف اجرا نشود، کار قابل توجه انجام نشده است، به همین دلیل بازرسی این دستورالعمل‌ها، داده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن گام اساسی برای اجرای آن حیاتی است.

امام جمعه یزد خاص کرد: یکی اجتناب کرده اند مجموعه هایی کدام ممکن است پیش بینی {می رود} این سخنان را بازرسی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب حاضر تنبل، جبهه زیبایی شناختی انقلاب است.

وی تاکید کرد: گروه های سرزنده در زمینه امتیازات زیبایی شناختی باید بدون در نظر گرفتن سریعتر {در این} زمینه ورزش شخصی را تحریک کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای عکس یادآور آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نیز اقدامات قابل توجه را {برای تغییر} آموزش تحریک کردن کنند.

ناصری در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به لزوم اصلاح آموزش در دانشکده ها نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برخی اجتناب کرده اند دانشکده ها یادآور دانشکده فرهنگیان اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است فارغ التحصیلانشان همراه خود دانش آموز اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دارند باید بدانند کدام ممکن است در بلند مدت چه محتوایی حاضر تبدیل می شود. ” موضوعات آموزشی

امام جمعه یزد در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به بیانات جدیدترین مدیریت در دیدار همراه خود مسئولان نظام اظهار داشت: مدیریت ۲ خصلت مهم را در تذکر نظام داشتند. مثل تکبر، تکبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن نگری.

وی شکسته نشده داد: ناسالم عهدی اشخاص حقیقی را ترسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیران منصفانه صفت آسیب رسان است.

نصری همراه خود تاکید بر اینکه کار بر ایده ادعا گام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت باید در همه جهان های زیبایی شناختی، مالی، کشاورزی، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … انجام شود، افزود: باید فراهم شود. خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی قابل اقدام در این زمینه را داشته باشد.

وی بر پرهیز اجتناب کرده اند تقلید به طور قابل توجهی در بخش داده ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در ملت ما باید علم ساخت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت علم همراه خود تقلید اجتناب کرده اند دیگران غیرممکن است.

دهقان دبیر جبهه زیبایی شناختی انقلاب یزد نیز به خاص پیشینه تشکیل جبهه زیبایی شناختی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف آن صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است {به سمت} لیست های مدیریت حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد مهمی را محقق کنیم. شناخته شده به عنوان گام دوم انقلاب».

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر