جرم واگذاری اموال دیگران چیست؟شخصی که مال دیگری را با علم به اینکه متعلق به دیگری است به هر نحو مستقیم یا غیرمستقیم بدون مجوز قانونی انتقال دهد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود. انتقال گیرنده در حین معامله مالک انتقال گیرنده است.