جریان نسل و کارافرینی به عنوان شور، درهال رشد و خیابان ترقی


عابدین خرم، استاندارد آذربایجان شرقیبه گاززرش، ایکنا، آذربایجان شرقی، عابدین خرم، استان آذربایجان شرقی، عصر روز شنبه، ۱۴ اسفندماه، جلسه پارسی، مسائل و مشکلات، یکی از آنها زایش و عاقل است، در بزرگستان، این یک جبهه اقتصادی است. خوش درخشد.

وی با قدرانی از زحمت و تالشهای کاراورین و صاحب یکی از آن ها صنعتی و تولید آستان، نمایش کردی: دار سال گری، شگلان بخش تلید در ایستان سرشماری، ۱۵ هزار نفر و کارگاه های مؤثر. سرشماری، ۳۱۱ الصالح الصالح شان منسوب به او چون آن را به رشد منتقل کردی، فرصت اقتصادی بود، آستان آست.

ما اوزود: هدف از نشست، مشکلات و مشکلات بخش ساخته و نسل و مشابه این است که یک تصویر تخصصی و یک تصویر بسیار خاص وجود دارد.

خرم خاطرنشان کرد: دولت با برگرداندن شماره های دستگاه های مرکزی نبشد، با دو مقام استانی و آذر، کند تا نیاز، گزینه های کامل و انتخاب کافی به آنها خواهد داد.

استاندارد آذربایجان شرقی، آدم، با اشاره به آن، عینک کاشور، بهترین تصمیم اقتصادی چیست؟ در مورد اتحادیه کاراورین و دو فعال اقتصادی، منظور ما قرارداد نیفتاد، بیلکه امروز، جریان تولید و کاراورینی به عنوان یک شور، درحال رشدوتی و ترقی ع است.

وی با بیان اینکه اینکه دوهگوه هم هست، هدیه: نبودن لازمه تولید اعصاب درونی، جذب سرمایه، ماشین آلات بهروز، پایین بودن بههوری و نه همراهی حداختری برخی دستگاهها از جمله شده عهده باهدک است.

خرم شو کرد: حذف دوره های گاتوروری و مزاحم، دریت دریتزا و ایگاد پنجار.

وی با تایید صلاح، دوئل با فساد، تقصیر آنهاست که دکل است، افزود: البته رقابتی است و ما نظر سرمایه گدداران را با آن داریم، به خاطر آن، یک دوئل با فساد، با کمک حدقل، می توان ترغیب کرد.

خرم تصدیق کرد: تصدیق قباله جامعه راهبردی صنعت آستان در دارالدستور کار است تا شهید همافزایی هما بخشدار آنجا که حوزه بشیم.

استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات نسل آستان پایین بودن بههوری آفت: یکی از آنها صنعت من و نسل من است با توجه به تعمیر ساختمان که مشکل چراندیشی کند.

همچنین، خواستار، پیشنهاد، صنف، مشکل، تناسب، مورد تناسبی، قانون، کارگران دار که یکی از آن صنعت من و زایش استان است و دادم: خوشبختانه. , موانع , کارگری در استان , منتظر ماشین هستیم قیمتش چقدر است و قضیه چیست و چه نام ملت حقوق و مزایای کارگران را در سایت پرداخت کنند.

خرم همچانین نوید، حوزه، منابع و امکانات، بخش صنعت و نسل چک باخچیم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر