جشن نوروزکا در فیلم هورمان تشک +


پویا طالبانیا مدیر مرکز فرهنگی و منظر هورمان است

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند کردستان، پویا طالبانیا، کارگردان صحنه تاریخی زیبایی شناختی هرمان در جشن نوروز در هرمنتخت کدام ممکن است همراه خود حضور هنرمندان، شاعران، نویسندگان، فعالان زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مردمان اورامانتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز برگزار شد. مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اقلیم کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند جهان دیروز ۱۳ فروردین در هورمان تشک گفتند: این این سیستم بخشی اجتناب کرده اند پوشش های وزارت میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری است کدام ممکن است در ابتدای سال ۱۴۰۱ هجری شمسی ایجاد شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلوع عالی قرن جدید.

وی افزود: این این سیستم برای راه اندازی شد میراث جهانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های زیبایی شناختی کدام ممکن است در عوامل مختلف ملت داریم برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فریب دادن مسافر فوق العاده کارآمد {خواهد بود}.

سرپرست صحنه زیبایی شناختی تاریخی پایگاه اورامان تصریح کرد: وزارت میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ۱۰ تأثیر میراث جهانی را شناخته شده به عنوان پایلوت محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری های نوروزی عالی {در این} این سیستم ها را تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا بلافاصله در شهرستان هرمان تشک شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند ۱۰ پایگاه پایلوت قرار گرفت. امتیاز انتخابی وزارت میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری این این سیستم (جشن سراسری نوروز) برگزار تبدیل می شود.

برپایی جشن های نوروزی ابزاری زیبایی شناختی برای رشد صنعت گردشگری است

قطب الدین صادقی، عضو فرهنگستان زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب فارسی ایران {در این} مراسم اظهار داشت: برگزاری جشن های نوروزی ابزاری زیبایی شناختی برای رشد صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد بیش اجتناب کرده اند پیش توانمندی های جهان جهانی هرمان است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سنت مردمان جهان هورمان زیبایی شناختی غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصیل است کدام ممکن است شامل اطلاعات بارز متنوع است، افزود: اصالت تنها به معنای محافظت هر دو تکلم به ۱ زبان خاص نیست، اما علاوه بر این بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل دگردیسی زیبایی شناختی است. “

عضو فرهنگستان زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب فارسی ایران افزود: جهان هورمان در حدود ۱۵ هزار سال پیش سکونتگاه بشری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند هفت هزار سال سابقه تمدن دارد.

وی همراه خود تاکید بر محافظت میراث کهن این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم به طور قابل توجهی در ایام نوروز قدیم، ادای احترام به شد: برگزاری جشن نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری آیین های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی این جهان اجتناب کرده اند جمله آیین های برچالیار، کومسایی، نوروز باستانی، شبشله را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره . ابزاری برای رشد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این صنعت گردشگری در هورامان است کدام ممکن است باید تا حد زیادی مورد ملاحظه قرار گیرد.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر