جعبه سیاه جنایات آمریکا در ایران


به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار

شعار مردم ایران علیه اسلام گرایان و استکبار همواره مرگ بر آمریکا بوده است، زیرا احیای ساواک، کشتار مردم، دزدی نفت ایران، کودتای ۲۸ مرداد و تسلیم از جمله محصولات ظالمانه بود. این حکومت شیطانی غربی قبل از سال ۱۳۵۷. همچنین تحریم های اقتصادی، دارویی و غذایی، حمایت از گروه های تروریستی، حمله به هواپیمای مسافربری، ورود نظامی به تاپاس، ایجاد ناآرامی، ترور مردم عادی، جنگ اقتصادی، جنگ تحمیلی، ترور نخبگان، و جنگ نرم به عنوان بخشی از جنایات. دولت آمریکا در دوران بعد، انقلابی علیه مردم ایران اسلامی بود.

طرح

انتهای پیام