جهاد مهم تغییر جایگزین های مخاطره آمیز به اصلاحات عظیم در ملت است


به گزارش ایکنا ؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست صمیمی مجلس همراه خود رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت وزیران، همراه خود دقیق اینکه جهاد رمز تغییر جایگزین های مخاطره آمیز به تحولات عظیم در ملت است، تصدیق شد: در سال ۱۴۰۱ میلادی. ما در جاری کنار هم قرار دادن سازی این سیستم هفتم بهبود هستیم، پس باید اجازه دهیم گزینه ها شجاعانه گرفته شود، از همراه خود گزینه ها عظیم می توان جراحی های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات عظیم را انجام داد.

قالیباف اظهار داشت: ما در مجلس برای درک کردن {این مهم} امتحان شده کرده ایم به همان اندازه انتخاب بگیریم اجتناب کرده اند اختلافات شکاف بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رویکرد خاص حرکت کنیم. اختلاف سلیقه خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف نظرهایی کدام ممکن است مزیت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را در تذکر نگیرد منفور است.

وی اظهار داشت: رئیس معظم انقلاب در روزهای جدیدترین ایده ها مهمی را در بعد اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مهم بهبود دقیق کرده اند. یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند هشدارهایی کدام ممکن است بالقوه است به حاضران {در این} مونتاژ برسد اینجا است کدام ممکن است در قیامت اجتناب کرده اند ما بپرسند کدام ممکن است چه کاری انجام نداده اند، از هر دوم کوتاهی ما می خواهیم به خاطر عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت اسلام باشد. . مسلمانان هر دو معیشت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان آنها.. هر دو به ثمره انقلاب اسلامی آسیب برساند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نباید جایگزین ها را اجتناب کرده اند بازو داد از این شانس ها تکرار نمی شود. ما خوب روز {در این} ملت ۱۱۹ میلیارد دلار در سال درآمد داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد مقطعی امتحان شده می کردیم سالی ۱۰ میلیارد دلار اجتناب کرده اند تحریم ها فریب دادن کنیم. در امروز می دانیم کدام ممکن است همراه خود ۱۱۹ میلیارد دلار چه کاری قادر خواهیم بود انجام دهیم کدام ممکن است انجام نمی دادیم. باید ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است این موارد مکرر نیستند.

وی یکپارچه داد: در مقامات در گذشته برای احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای برجام منتظر خوب فاصله مذاکرات بودیم، روزی کدام ممکن است خروج اجتناب کرده اند برجام {اتفاق افتاد}، امتیازات مختلف را به برجام گره زدیم حتی آب شرب. در آن نقطه ما باید عبرت بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات ملت را به هر نتیجه ای کدام ممکن است تبدیل می شود، پیگیری کنیم، علاوه بر این پیگیری مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم هایی کدام ممکن است به ما درمورد تبدیل می شود.

رئیس قوه مقننه بازگشت به شد: این چیزها باعث شد کدام ممکن است کوچکترین بحثی در مذاکرات بر بالا نرخ پول خارجی هر دو خودرو تأثیر داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلفات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی کدام ممکن است اقتصاد ما را تحمل تأثیر قرار داده است، باید اجتناب کرده اند تکرار آن جلوگیری شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند هیچ فرصتی برای خطا کردن نداریم.کل جبهه انقلاب در جایگاهی قرار دارد.پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات مقدر به موفقیت است.مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضاییه اجتناب کرده اند یکدیگر کنار نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما متحد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند ما پیش بینی دارند. برای امتحان کردن این.

قالیباف اظهار داشت: برای جمع کردن ایران قادر مطلق باید امتحان شده کنیم، به همین دلیل نیازمند انتخاب گیری های مهم هستیم. به معنای واقعی کلمه هستند مشکلات ما روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع ها هم خاص است. مشکلات جانبی بالقوه نیز موجود است. یقیناً {در این} زمینه مزایایی می تواند داشته باشد، در چنین شرایطی تأخیر در انتخاب گیری موجب شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید در نتیجه اصلاح انتخاب زودتر تبدیل می شود، تأخیر، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نباید تأثیری بر جبهه انقلاب در انتخاب گیری های شجاعانه داشته باشد.

وی افزود: فهرست بلندی اجتناب کرده اند مشکلات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی {به سمت} هم افزایی حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید میل داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در امروز برای حرکت اجتناب کرده اند مشکلات نیازمند جهاد انتخاب گیری در شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم در هر مورد دیگر مشمول تذکر مدیریت خواهیم بود. جهاد تصمیمی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مراجعه به، کار کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو ترکیبی بندی شود، سپس بر مقدمه نتیجه ای کدام ممکن است به بازو آمده، کار را محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اصرار پیش ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر تهدیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسی رسانه ای نباشیم. ما باید خالصانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق عرف های الهی آغاز کنیم.

قالیباف اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن داریم خوب جایگزین است، اظهار داشت: جایگزین ها بر ۲ نوع است. جایگزین‌های مخاطره‌آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های با بیرون ریسک در اقدامات انقلابی اساساً مبتنی بر عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای دینی، باید جایگزین‌های مخاطره‌آمیز را محدوده کنیم، از می‌توانند اصلاحات بزرگی را به وجود آورند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر