خدایا مرا به خاطر لغزش های این ماه سرزنش مکن


نماز روز چهاردهمبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند قم، خداوند اجتناب کرده اند روی عمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکافانه قصد اعمال انسان را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است کوچکترین لغزش ها را زیر سؤال ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را محکوم تدریجی، به همین دلیل برای بنده گنهکار راهی جز عذرخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه پوشی اجتناب کرده اند لغزش ها {وجود ندارد}، از پریشانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهای فراوان است. پریشانی ها ناشی اجتناب کرده اند لغزش های بندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود پی برداشتن به سر خوردن های شخصی اجتناب کرده اند خداوند عذرخواهی کنیم می توانیم اجتناب کرده اند رسیدن آن بلاها به آنها جلوگیری کنیم.

در دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان می خوانیم:

«خدایا به آثار بدی ملاحظه مکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحی دوری مکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیت مصیبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری را همراه خود عزت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو عزت مسلمانان در آن قرار نده».

خدایا مرا در امروز به سر خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت اجتناب کرده اند من می خواهم در آن به خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل متهم مکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن سیگنال مصیبت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلایای مسلمانان شریف قرار مده.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر