خدا تنبل ایران ثابت باشد


محمدعلی اسلامی ندوشناخیر افطار کرده بودم. همراه خود عالی استکان چای به اتاق رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشی موبایلم را برداشتم. دبیر پیام فرستاده بود کدام ممکن است درک محمدعلی اسلامی ندوشن به رحمت ایزدی رفتند؛ اجباری است دانستن درباره ایشان مطلبی تهیه کنیم. شناختم اجتناب کرده اند او محدود به شبیه به چیزهایی بود کدام ممکن است در کتاب ادبیات فارسی دوران دبیرستان خوانده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید هم اجتناب کرده اند اهل ادب شنیده بودم، هرچه بود همین قدر می‌دانستم کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشاهیر زیبایی شناختی ایران به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اهالی خردمند ادبیات. صبح کدام ممکن است به تحریریه آمدم می‌دانستم میل همانطور که صحبت می کنیم بررسی دانستن درباره دکتر اسلامی ندوشن است؛ ابتدا عالی کار روال به تذکر می‌رسد مثل تولید دیگری کارهای هر خبرنگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه‌نگاری، ولی هرچه اصولاً می‌خواندم انگار کف دست دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق او در گردنم فشرده‌تر می‌شد. کلماتش آسمانی بود کدام ممکن است همراه خود ستاره‌های ادیبانه زینت شده بودند ولی دردمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌مندی اجتناب کرده اند آن می‌بارید. به قول سایه -کدام ممکن است سایه‌اش مستدام باد- این چه رازیست کدام ممکن است هر بار بهار همراه خود عزای دل ما می‌آید؟ اخیر پر کشیدن علی رضاقلی در آغازین روزهای امسال باقی مانده است التیام نیافته بود کدام ممکن است خبر عکس رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مام وطن را عزادار فرزندی قابل اعتماد کرد.

آنچه پیش روی شماست، حاصل ذکر شد‌وگوی ایکنا همراه خود کریم فیضی، شاگرد درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده کتاب «مسکن، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری هیچ» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب زیسته این نویسنده نامی همراه خود شادروان درک محمدعلی اسلامی ندوشن. همراه خود هم می‌خوانیم:

خدا کند ایران پایدار باشد
ایکنا _ شناخته شده به عنوان سوال آغازین ذکر شد‌وگو، سابقه آشنایی ممکن است همراه خود مرحوم درک اسلامی ندوشن به چه روزی باز می‌گردد؟

آشنایی بنده همراه خود خشمگین یاد دکتر اسلامی ندوشن بازمی‌گردد به دوران دبیرستان. آن نقطه اهل بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به دوران اسم ایشان وارد ذهنم شد. اگر خطا نکنم در کتاب‌های درسی دورۀ ما اسمی اجتناب کرده اند ایشان نبود ولی در وسط بعد اجتناب کرده اند ما دیده بودم کدام ممکن است مطالبی اجتناب کرده اند ایشان آشکار شده است.

ایکنا _ اولین کتابی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایشان خواندید چه بود؟

در گذشته اجتناب کرده اند کتاب‌ها، اجتناب کرده اند ایشان چندین مقاله خوانده بودم. در سال‌های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم دبیرستان در اقدامی غیرمعمول {هر روز} روزنامه می‌خریدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در خانه} می‌نشستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها را تکه تکه می‌کردم. بعد هم هر تکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریده ای را به چیزهایی ربط می‌دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین کتاب‌ها می‌گذاشتم؛ این هم اجتناب کرده اند کارهای عجیبی است کدام ممکن است نمی‌دانم چرا در آن سالها انجام می‌دادم! مثلاً روزنامه قدس می‌خریدم هر دو ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیهان. آن موقع روزنامه‌ها همین تعدادی از به همان اندازه بودند به اضافه رسالت. (این ماجرا درمورد به سال‌های در گذشته اجتناب کرده اند جریان دوم خرداد است کدام ممکن است مطبوعات افزایش یافتند.) آن نقطه ما آنقدر متموّل نبودیم کدام ممکن است من می خواهم به پول آن نقطه زمانی مثلاً دویست تومان پول روزنامه بدهم، ولی این کار را می‌کردم. مرحوم مادرم هم اجتناب کرده اند این کارم فوق العاده معذب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌ذکر شد: کتاب خریدن‌هایت را تحمل می‌کردیم این روزنامه خریدن‌هایت تولید دیگری چیست!؟ گمان می‌کنم اولین بار کدام ممکن است اسم دکتر اسلامی ندوشن را شنیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ایشان را دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قلم‌شان شناخته شده شدم، درمورد به شبیه به دوران روزنامه خریدن‌هایم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خطا نکنم اولین مطالبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایشان خواندم در روزنامه داده ها دانستن درباره امتیازات اجتماعی بود. اولین کتابی هم کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایشان خریدم کتاب «ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی‌اش» بود.

ایکنا _ افسون آن مقالات چه بود کدام ممکن است باعث شد به قلم ایشان کنجکاوی‌مند شوید؟

نثر! در ابتدا شکوه نثر ایشان مرا فریب دادن کرد. ایشان اصولاً در باب تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به آن است می‌نوشتند کدام ممکن است طبعاً به من می خواهم ارتباط نداشت چون من می خواهم در تهران مسکن نمی‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تبریز مسکن می‌کردم ولی قلم ایشان به دلم نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوش جذبش شدم. بعدها کدام ممکن است اصولاً همراه خود اهل قلم شناخته شده شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودم به همان اندازه حدودی اهل قلم شدم دیدم کدام ممکن است قلم ایشان جزء نوادر قلم‌های خوشایندِ ایران در قرن بیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیست و یکم} است. باید ذکر شد فوق العاده به سختی قلمی به شکوه قلم ایشان دیده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین جهت در مطالبی کدام ممکن است دانستن درباره ایشان نوشتم اجتناب کرده اند ایشان همراه خود عنوان «سلطان نثر ایران» یاد کرده‌ام. (بعد از همه خاطرم نیست این عبارت را اجتناب کرده اند کسی رهن گرفته‌ام هر دو به افکار خودم رسیده است.) در مجموع، نثر ایشان فوق‌العاده خوب است. ایشان صاحب سبک بودند. این کتاب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات تحریک کردن آشنایی روانشناختی‌ام همراه خود ایشان بود، ۹ آشنایی عینی! به سختی بعد کتاب عکس اجتناب کرده اند ایشان خواندم همراه خود عنوان «کارنامه بازدید چین» کدام ممکن است خاطرات بازدید ایشان به چین در سال‌های در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده برایم لذت‌بخش بود‌. مدتی بعد کتاب عکس خواندم به تماس گرفتن «در ملت شوراها» کدام ممکن است سفرنامه ایشان اجتناب کرده اند بازدید به اتحاد جماهیر شوروی بود، کدام ممکن است به لحاظ دقت تذکر بی‌نظیر بود.

ایکنا _ همراه خود ملاحظه به این ۲ کتاب، خواه یا نه ایشان تمایلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل‌های سوسیالیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپ داشتند؟

اصلاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابداً! با توجه به این ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری، شناخته شده به عنوان عالی اندیشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن‌در نظر گرفته شده ایرانی به کشورهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع گوناگون دعوت می‌شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات‌شان را اجتناب کرده اند این سفرها می‌نوشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت سفرنامه آشکار می‌کردند. سفرنامه‌ای هم اجتناب کرده اند آمریکا دارند همراه خود عنوان «آزادی مجسمه». این تعبیر ایشان بود برای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی به مجمسه آزادی در نیویورک داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریضی بود به اینکه آنجا مجسمه آزاد است ۹ انسان.

ایکنا _ چه شد کدام ممکن است آشناییتان ثابت ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینی شد؟

یکی اجتناب کرده اند موجبات ارادتم به ایشان دیدن متنی اجتناب کرده اند ایشان در کتاب «ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی» مرحوم علامه حکیمی بود. من می خواهم به علامه کنجکاوی‌مند بودم. وقتی دیدم در کتاب علامه حکیمی، مطلبی اجتناب کرده اند درک ندوشن نقل شده، این برایم به منزله وثوق بود. به همان اندازه آن روز قلم ایشان را قدردانی بودم ولی وقتی دیدم ایشان کسی است کدام ممکن است درک حکیمی هم اجتناب کرده اند او نقل می‌تنبل تولید دیگری تردید نکردم کدام ممکن است جزو منظومه من می خواهم است. این کتاب‌ها را خواندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده تحت تأثیر قرار گرفتن توسط ایشان شدم، هم‌زمان مقالات ایشان را هم کدام ممکن است در روزنامه داده ها آشکار می‌شد می‌خواندم. به همان اندازه می‌دیدم عکس ایشان در روزنامه داده ها هست، حتماً آن شماره را می‌خریدم. زمان تحویل داد به همان اندازه اوایل دهه هشتاد کدام ممکن است برج‌های ۲ قلوی امریکا منفجر شدند، ایشان سه مقاله {در این}‌ باره نوشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم تحلیل ایشان را فوق العاده پسندیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودم گفتم: اینطور نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری هرطور هست باید ایشان را ببینم. آن موقع ساکن قم بودم. سعی کردم تمام هنرم در نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه‌نگاری را به کار گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابلیت‌ام در نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشنویسی را روی کاغذ بریزم به همان اندازه نامه‌ای فوق‌العاده دلبرانه برای درک بفرستم. این کار را کردم، آدرسم را هم روی نامه نوشتم کدام ممکن است اگر خواستند پاسخ بفرستند، نشانی هم داشته باشند؛ با این حال جوابی نیامد! تعدادی از وقت بعد یک بار دیگر نامه‌ای نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن گفتم کدام ممکن است در فلان گذشته تاریخی برای شما ممکن است نامه‌ای نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سؤالاتی را مطرح کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مایلم ممکن است را تحقق کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سؤالاتم را بپرسم کدام ممکن است یک بار دیگر پاسخی نیامد! ملتفت شدم کدام ممکن است داب ایشان پاسخ این است دادن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً آنقدر اجتناب کرده اند این نامه‌ها برایشان فرستاده می‌شود کدام ممکن است پاسخ این است نمی‌دهند، حتی وقتی نامه‌ای خوش‌جاده هم باشد! تحویل داد، به همان اندازه سال ۸۴ کدام ممکن است درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیلم به تهران منتقل شد؛ ۲ هفته بعد اجتناب کرده اند اینکه به تهران آمده بودم به دانشگاه ادبیات دانشکده تهران رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم در گفتم می‌خواهم دکتر اسلامی ندوشن را ببینم. گفتند: ایشان عالی سالی هست کدام ممکن است تولید دیگری درس نمی‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می‌خواهید ایشان را ببینید، دفتری دارند در جاده توانیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه‌ها آنجا هستند. طبعا به آن است برخورد مراجعه کردم، قدری هم زود رسیده بودم، ایشان اجتناب کرده اند ساعت سه به همان اندازه موقع مغرب به آن است محل کار می‌آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کس می‌خواست ایشان را ببیند آنجا می‌توانست همراه خود ایشان تحقق داشته باشد. آن روز متوجه شدم کدام ممکن است تیپ من می خواهم به بقیه افرادی که آنجا بودند نمی‌خورد، من می خواهم محاسن داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوششم شبیه طلبه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی‌ها بود ولی بقیه تیپ روشن‌ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس داشتند؛ به همین دلیل همه زیر چشمی نگاهم می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضورم در آن ترکیبی سوال بودند، جز شخصی آقای دکتر اسلامی ندوشن کدام ممکن است برخوردی خیلی خالص داشتند. تعدادی از نفری حرف‌هایشان را زدند، به همان اندازه آقای دکتر خطاب به من می خواهم گفتند: امرتان چیست؟ من می خواهم هم گفتم عرائضم را همینجا مطرح کنم؟ گفتند: مطمئنا! گفتم آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌های ممکن است را خوانده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم کنجکاوی‌مند هستم، ۲ نامه هم برایتان فرستاده‌ام! گفتند: متأسفانه نامه‌ای اجتناب کرده اند ممکن است اکتسابی نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نامه‌ای اکتسابی کنم معین هستم کدام ممکن است پاسخ بدهم. آقایی آنجا بود کدام ممکن است کارهای ایشان را انجام می‌داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها همراه خود هم رفیق شدیم. درک اجتناب کرده اند ایشان پرسیدند کدام ممکن است خواه یا نه نامه‌ای به این شناسایی اکتسابی شده؟ من می خواهم گفتم کدام ممکن است موضوع برای پنج سال پیش است. (غرضم اینجا است کدام ممکن است تقید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی ایشان را عرض کنم.) چکیده گفتند امرتان چیست؟ من می خواهم در آن دوم چیزی در ذهنم نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده می‌خواستم ایشان را ببینم، ولی شبیه به دوم به ذهنم رسید کدام ممکن است بگویم مقداری سوال دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهم مطرح کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ بگیرم، گفتند سؤال‌هایتان را بنویسید هفته بلند مدت پاسخ این است می‌دهم. مات را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعجب ماندم کدام ممکن است انسانی {در این} جایگاه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی همراه خود این سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه چنین حرفی را زد! من می خواهم هم سؤالاتی را نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتشان دادم. سه‌شنبه بلند مدت کدام ممکن است به محل کار «روزنامه هستی» رفتم، به سؤالات پاسخ داده بودند. بعد از همه گفتند پاسخ این سؤالات فوق العاده مفصل است ولی من می خواهم به اجمال پاسخ دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی نمی‌شود {در این} باره صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

خدا کند ایران پایدار باشد
دوره ها بعد تولید دیگری خیلی دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد می‌رفتم کدام ممکن است ایشان هم آغاز کردند قدری سؤال کردن کدام ممکن است درس چه می‌خوانید، اهل مکان هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید… عالی حسی به ایشان منتقل شد کدام ممکن است اهل سنت هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این امتیازات کنجکاوی‌مندم. مدتی بعد تلفن منزل‌شان را دادند کدام ممکن است گاهی زنگ می‌زدم به ایشان، اگر کتابی اجتناب کرده اند ایشان چاپ می‌شد به من می خواهم پاداش می‌دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده اینطور بود کدام ممکن است تولید دیگری همراه خود هم رفیق شدیم. این رفاقت شکسته نشده پیدا کرد به همان اندازه اینکه کارهای رسانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطبوعاتی من می خواهم شدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کار رسانه‌ای کدام ممکن است می‌خواستم انجام بدهم حتماً اجتناب کرده اند ایشان هم تذکر می‌خواستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به می‌بدست آوردم.

در تعهد «مسکن» کدام ممکن است ۲ جلدش به تماس گرفتن «مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس» آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد متأسفانه به تیر غیب دچار شد، ایشان جز اولین کسانی بودند کدام ممکن است مصاحبه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌های فوق‌العاده خوبی هم اکتسابی کردم. ایشان اجتناب کرده اند روی لطفی کدام ممکن است به من می خواهم داشتند، هیچ کارم را رد نمی‌کردند، به همان اندازه اینکه موضوع کتاب را توصیه دادم؛ کتاب «مسکن، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری هیچ». گفتم ما به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم اینقدر همراه خود هم ذکر شد‌وگو کرده‌ایم ولی اینها ظریف‌اند. اجازه بفرمایید عالی جلد بی طرفانه همراه خود ممکن است انجام بدهیم. گفتند به همان اندازه حالا چنین کاری نکرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی محترمانه قبول نکردند! مجبور شدم اجتناب کرده اند شگردهای عجیب و غریب‌ام کدام ممکن است برای مجاب کردن اساتید اجباری بود، استفاده کنم. به این انجمن کدام ممکن است عالی بار تولید دیگری یک بار دیگر تمام آثار ایشان را خواندم کدام ممکن است بعد از همه برای من می خواهم زمان زیادی نمی‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عرض ۲ سه هفته انجام می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاءها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفره‌هایی کشف کردم کدام ممکن است در آثارشان وجود داشت. مثلاً گفتم در «زمان ها» اجتناب کرده اند فلان گذشته تاریخی مطالبی را آموزش داده شده است‌اید خب قبلش چه شده بود؟

ایکنا _ «زمان ها» مجموعه خاطرات خودنوشت درک است؟

مطمئنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب فوق العاده مهمی است کدام ممکن است برانگیخته نویسندگانی چون آقای هوشنگ مرادی کرمانی در نوشتن کتاب «ممکن است کدام ممکن است غریبه نیستید» {بوده است}. در یک واحد کلام، این کتاب فوق العاده مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوع شخصی دوران ساز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست.

ایکنا _ پس مطالعه این کتاب را به عموم پیشنهاد می‌کنید.

مطمئنا. ما در فرهنگمان کتابی مثل «زمان ها» نداریم.

 

خدا کند ایران پایدار باشدایکنا _ برگردیم به کتاب «مسکن، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری هیچ».

قرار ما همراه خود ایشان موکول شد به ۳‌شنبه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند برخورد کردن بقیه! به بقیه اجتناب کرده اند ساعت ۵:۰۰ به بعد وقت می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۲:۳۰ به همان اندازه ۵:۰۰ متعلق به ما بود؛ کدام ممکن است این قرار برای ۹ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۰ مونتاژ شکسته نشده داشت. شبیه به سه‌شنبه عصر صحبت‌ها را پیاده می‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین سه‌شنبه بعد اجتناب کرده اند فینال ذکر شد‌وگو، محتوای متنی مناسب ذکر شد‌وگو را خدمت‌شان تقدیم کردم کدام ممکن است سوال کردن کردند کدام ممکن است چقدر بیش از حد است! کتاب حدود پانصد صفحه بود! خیلی استقبال کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغول بررسی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته بعد گفتند صد صفحه‌اش را خوانده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا اصلاحی را اشاره کردن کردند. برای من می خواهم خوشحال از بزرگی بود کدام ممکن است ایشان روی متنی کار کنند کدام ممکن است من می خواهم روی آن کار کرده بودم. جذاب است بدانید کدام ممکن است این مقاله خواهد آمد حدود ده بار پرینت گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط ایشان بازخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح شد کدام ممکن است این انواع پرینت واقعاً بی‌سابقه بود. صدای حروف‌چین در‌آمده بود کدام ممکن است آقا چقدر پرینت می‌گیرید؟ گفتم به خدا من می خواهم بی ارزش نیستم، درک پرینت می‌خواهند. گاهی در یک واحد فاصله پرینت، تعدادی از عبارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سطر را عوض می‌کردند. همین جا بود کدام ممکن است متوجه شدم زیبانویسی ایشان در کتاب‌هایشان محصول وسواس ادبی ایشان است. وقتی این کار در شرف بالا یافتن بود، من می خواهم تولید دیگری برای اسکان ایشان راه پیدا کرده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند چیزی شبیه اولادشان شده بودم. تولید دیگری به لطف ایشان ساعت‌ها در منزلشان بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم ناهار می‌خوردیم، چای می‌خوردیم، اسپرسو می‌خوردیم، سطح می‌رفتیم، در پایین بام خانه‌شان می‌نشستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگو می‌کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای مختلف می‌رفتیم؛ همین‌ها مقدمه‌ای شد کدام ممکن است همراه خود همسرشان خانم دکتر شیرین بیانی هم شناخته شده شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابی را همراه خود همسرشان انجام دادیم کدام ممکن است به تماس گرفتن «گردونه روزگار» آشکار شد. بعد اجتناب کرده اند آن تولید دیگری هر ۲ بزرگوار به شوخی به من می خواهم می‌گفتند: باشی تولید دیگری اولاد مایی! باشی برای یک دختر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوهر زیبایی شناختی کاری کرده‌ای کدام ممکن است {هیچ کس} برای {هیچ کس} نکرده است؛ برای هر کدام اجتناب کرده اند ما عالی جلد کتاب نوشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هیچ عامل پنهانی اجتناب کرده اند باشی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

وقتی این کتاب سر خورد برای چاپ، خانم دکتر بیانی توصیه دادند به شکرانه منقضی شدن این کار پس اجتناب کرده اند وسواس‌های به قول خودشان محمدعلی، عالی روز همراه خود هم ناهار برویم سطح. آن ایام عالی دوربین هندی‌کم گرفته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تمام آن لحظات فیلم‌برداری می‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای دکتر مرتب به شوخی می‌گفتند این دوربین انگار سیگار شماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل سیگاری‌هایی کدام ممکن است سیگار اجتناب کرده اند کف دست‌شان نمی‌افتد این دوربین هم اجتناب کرده اند ممکن است کنار نمی‌شود. می‌دانید کدام ممکن است دوربین‌های هندی‌کم چراغ قرمزی دارند کدام ممکن است وقتی فیلم می‌گیرید روشن می‌شوند. ایشان به همان اندازه آن را می‌دیدند کدام ممکن است روشن است، تشبیه می‌کردند به سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گفتند: یک بار دیگر کدام ممکن است سیگارت روشن است.

از هر لحاظ، این رستوران وارد شدن‌ها تعدادی از بار تکرار شد کدام ممکن است در نوع خودش اتفاق جالبی بود. عالی بار هم اتفاق جالبی افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم باران کوثری در کنار مادرشان خانم رخشان بنی‌اعتقاد در یکی اجتناب کرده اند این رستوران‌ها حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه درک را دیدند اول خانم رخشان بنی‌اعتقاد {به سمت} درک آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد خانم کوثری آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی ادای احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال بار در عمرم ‌دیدم در مقابل اینکه بقیه {به سمت} هنرپیشه‌ها بروند، آن‌ها به‌سمت عالی درک آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضا ‌خواستند. خاطرم هست کاغذی آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درک خواستند برای ایشان مطلبی به یادگار بنویسند. آنجا دیدم کدام ممکن است سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات بعدی اجتناب کرده اند آثار هنری به معنای ظاهر شدن می‌ایستد.

خدا کند ایران پایدار باشدایکنا _ وقتی کتاب «مسکن عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری هیچ» آشکار شد، ایشان چه عکس‌العملی داشتند؟

آن روز، همراه خود ایشان تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم کدام ممکن است کتاب چاپ شده است؛ خدمتتان بیاورم؟ گفتند مطمئنا، حتماً، مثل اینجا است کدام ممکن است آدم اولاد خودش را بخواهد ببیند. باز دوربین به کف دست به منزلشان رفتم به همان اندازه دوم دیدار پدر همراه خود اولاد را ضبط کنم؛ آن روز همسرشان منزل نبودند. یادم هست کدام ممکن است عصر عالی روز پاییزی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا هم گرفته بود کدام ممکن است وارد خانه‌شان شدم. کتاب را خدمتشان تقدیم کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان بیش اجتناب کرده اند نیم ساعت با بیرون اینکه حواسشان به من می خواهم باشد همراه خود کتاب مشغول بودند. همزمان من می خواهم هم مشغول فیلمبرداری بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل اهالی فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر، اجتناب کرده اند نماهای مشخص فیلم می‌بدست آوردم. جذاب است کدام ممکن است در آن مدت، اصلاً التفاتی به من می خواهم نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا بود کدام ممکن است متوجه شدم عالی نویسنده وقتی همراه خود کتاب خودش خلوت می‌تنبل چه حالاتی دارد. به معنای واقعی کلمه هستند، در کتاب غرق شده بودند.

ایکنا _ فینال دیدار ممکن است همراه خود درک چگونه روی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان بود؟

تعدادی از وقت در گذشته اجتناب کرده اند دیدار آخر، سفری تعدادی از روزه به یزد داشتیم. برای این سیستم‌ای زیبایی شناختی ایشان را به یزد دعوت کرده بودند کدام ممکن است خانم دکتر بیانی خواستند من می خواهم در مقابل ایشان بروم، هم پیامشان را بخوانم، هم امانتی برای بنیاد زیبایی شناختی میبد داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینکه خواستند عملکرد سایه دکتر اسلامی ندوشن را ایفا کنم چون ایشان {به دلیل} کهولت سن آن زمان ها گاهی به طور غیر منتظره پایین می‌خوردند. این موضوع خیلی آسیب رسان بود چون پایین مصرف کردن در آن سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال به قول مارکز یعنی فاجعه. {در این} بازدید جدا از یزد به میبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ندوشن هم رفتیم کدام ممکن است خاطراتش مفصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً عکس‌هایش را در آنلاین دیده‌ام. خیلی بازدید خاصی بود کدام ممکن است مجال طرحش همین جا نیست.

با این حال فینال دیدارمان در گذشته اجتناب کرده اند عزیمت ایشان به کانادا در زمستان ۹۴ بود. عالی ضیافت ناهاری انجمن دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان نزدیک را دعوت کردند کدام ممکن است در «خانه هنرمندان» دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداحافظی کردیم. فرزندانشان اجتناب کرده اند سال‌ها در گذشته در کانادا اقامت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبعا در همین جا در اطراف اجتناب کرده اند فرزندان، عروس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوه‌ها تنها مانده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر کهولت سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی، انتخاب گرفتند بروند نزد فرزندانشان. وقتی خداحافظی می‌کردیم، می‌دانستم این دیدار آخر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایم روشن بود کدام ممکن است ایشان تولید دیگری برنخواهند گشت. بعد از همه خانم دکتر بعدش یکی دوبار برگشتند کدام ممکن است دیدار کردیم ولی ایشان تولید دیگری توان بازگشت نداشتند.

ایکنا_ در سال‌هایی کدام ممکن است درک ایران نبودند، ارتباط داشتید؟

مطمئنا تلفنی صحبت می‌کردیم؛ فینال تصمیم تعدادی از ماه پیش بود کدام ممکن است اول همراه خود همسرشان صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد هم همراه خود خودشان. پرسیدم: «مشکلات کرونا کدام ممکن است دامنگیرتان نشده است؟» گفتند: «نخیر، چون در همه زمان ها منزل هستم، جایی نمی‌روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیداری هم ندارم.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال جمله‌شان هم این بود کدام ممکن است: «ما هم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا تنبل ایران ثابت باشد».

ایکنا_ در کل قریب ۲ دهه‌ای کدام ممکن است همراه خود ایشان محشور بودید مهم‌ترین مشخصه اخلاقی ایشان را چه یافتید؟

عدم تکبر. خیلی صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی بودند. شناخته شده به عنوان مثال، تعدادی از باری کدام ممکن است می‌خواستیم اجتناب کرده اند محل کار در کنار ایشان برای اسکان برویم هر دو بالعکس، خیلی همراه خود نیروی محرک‌های تاکسی خوب و دنج می‌گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی همراه خود احترام احوال می‌پرسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره امتیازات مختلف ذکر شد‌وگو می‌کردند. گاهی کسی اجتناب کرده اند منظر بالا همراه خود دیگران خوب و دنج می‌گیرد؛ با این حال ایشان انصافاًً متواضعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی صمیمت خوب و دنج می‌گرفتند. مهم‌ترین مشخصه ایشان به نظرم غرور نداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروتنی بود. بعد از همه باید بگویم مردی بود به تمام معنا شریف.

مدتی مهم دفترشان را به من می خواهم داده بودند کدام ممکن است کتابخانه‌شان را مرتب کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بعد از همه خواست خانم دکتر هم بود چون ندید می‌دانستند کدام ممکن است کتابخانه‌ای است شلخته! خاطرم هست می‌گفتند: «خدا می‌داند آنجا چه خبر است!» جذاب است بدانید کدام ممکن است من می خواهم به زودی کدام ممکن است مهم محل کار را داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند، به آرشیو «روزنامه هستی» ورود داشتم، غیر اجتناب کرده اند نظم دادن به کتابخانه، یکی اجتناب کرده اند کارهایم این بود کدام ممکن است آنجا جستجو در آن ۲ نامه‌ای کدام ممکن است سال‌ها در گذشته نوشته بودم می‌گشتم؛ چون تقریباً تمام نامه‌ها را نگه ‌داشته بودند. تمام نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد را زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو کردم با این حال نامه‌های خودم را پیدا نکردم. خیلی واقعاً دوست داشتم پیدا کنم ببینم چه نوشته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا کدام ممکن است خودم کلیددار بودم دیدن آن نامه‌ها چه حسی می‌دهد!

ایکنا _ آخر پیدا شد؟

۹ پیدا نشد! به معنای واقعی کلمه هستند، بعد اجتناب کرده اند تحویل داد تعدادی از سال می‌خواستم ببینم در آن ۲ نامه چه نوشته‌ام! می‌خواستم بدانم کسی را کدام ممکن است ندیده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواستم ببینم، حالا کدام ممکن است در منظومه او غرق هستم، آن سال‌ها چگونه می‌شناختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصوراتم در آن دوران دانستن درباره او چه بود.

ایکنا_ درک ندوشن در بخش‌های متعددی اعم اجتناب کرده اند حقوق، ادبیات، گذشته تاریخی، شعر، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید… سرزنده بودند؛ در طی آن بخش متبحرتر بودند؟

ایشان حقوق خوانده بودند ولی جز مدت فوق العاده کوتاهی کار حقوقی نکرده بودند. برای من می خواهم شوک عجیبی بود کدام ممکن است چطور ایشان در منطقه‌ای کدام ممکن است تحصیل کرده‌اند کار نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در منطقه‌ای کار می‌کردند کدام ممکن است آموزش آکادمیکی در آن نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری، سودآور هم بودند! خوشایند است بدانید کدام ممکن است ایشان عالی روز هم آموزش آموزش در ادبیات نکرده‌اند! عالی بار اجتناب کرده اند ایشان سؤال کردم چطور می‌شود کسی با بیرون اینکه ادبیات خوانده باشد، درک کالج ادبیات باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص هم باشد؟ ایشان گفتند برای خیلی‌ها ال مطرح شده است! ادبیات در خون من می خواهم است؛ خواستن نداشتم برای ادبیات درس بخوانم؛ من می خواهم همراه خود سعدی، فردوسی، مولانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناصرخسرو زیسته‌ام! به همین دلیل اصلاً غیرمعمول نیست کدام ممکن است درک ادبیات باشم. گفتم پس چرا حقوق خواندید؟ فرمودند: به حقوق کنجکاوی داشتم. ادبیات مسکن‌ام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کنجکاوی‌ام.

ایکنا_ به تذکر می‌رسد در بین آثار درک، شاخص‌ترین کارها آثار ادبی ایشان است. با این حال نکته اینجاست کدام ممکن است هرکاری کردند برای ایران {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شیفتگی بر {هیچ کس} روکش دار نیست. به تذکر ممکن است این شیفتگی اجتناب کرده اند مکان می‌آید؟

این موضوع به نظرم موضوع خاصی است. ببینید به لحاظ خانوادگی این کار موجبی نداشت. شناخته شده به عنوان مثال خانوار ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرشان افرادی فوق العاده مذهبی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدربزرگ‌شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین‌طور بقیه اجدادشان همه شیخ الاسلام بودند. می‌دانید کدام ممکن است شیخ الاسلامی عالی منصب بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان صفویه رواج داشته به همان اندازه فاصله قاجاریه. شیخ الاسلامی منصبی بود کدام ممکن است شاه وقت آن را نصب می‌کرد. مقامی در عرض امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی در حد تحت سلطه شرع آن قلمرو. اصلاً شناسایی فامیلی ایشان «اسلامی» اجتناب کرده اند آن شیخ الاسلام‌ها آمده است. او به معنای واقعی کلمه هستند در یک واحد فضای دینی زیسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این جاری فوق العاده ایرانی بود، حتی در فرنگ روزی کدام ممکن است برای تحصیل به فرانسه گذشت بودند همچنان عالی ایران پرست دقیق بودند.

ایکنا_ خواه یا نه تفکرات سراسری گرایانه ایشان به جبهه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم مصدق قرابت نداشت؟

آنچه کدام ممکن است ما دیدیم این بود کدام ممکن است ایشان شدیداً بی طرفانه بودند؛ شناخته شده به عنوان مثال در نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قلم نمی‌توانم کسی را شناسایی ببرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویم اجتناب کرده اند او تأثیر گرفته‌اند. خودشان صاحب سبک بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پوشش هم همین‌طور بودند.

ایکنا_ اجازه بدهید جمله‌ای اجتناب کرده اند کتاب «مسکن، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری هیچ» بخوانم، «به همان اندازه سال‌ها پیش کمتر بدبین بودم، ولی {در این} سال‌ها، افت اخلاقی افراد مرا غمناک کرده است. اگر ملتی اجتناب کرده اند حداقل سطوح اخلاقی خودش تنزل تنبل برگرداندن آن به طرف ایده ها اخلاقی، اشکال است»؛ چه اتفاقی افتاد کدام ممکن است جملات را به زبان آوردند؟

دکتر اسلامی ندوشن همراه خود اینکه شخص شناسایی شده است‌ای بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب هم مورد ملاحظه رژیم پهلوی بود به همان اندازه حدی کدام ممکن است به ایشان توصیه وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت معارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برهه‌ای توصیه نخست وزیری هم گرفت ولی ایشان همه راه حل ها را رد کرده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده به کرسی استادی دانشکده اکتفا کرده بودند.

ایکنا_ در چه فاصله‌ای به ایشان توصیه نخست وزیری گرفت؟

در اواخر رژیم پهلوی کدام ممکن است مقامات‌ها یکی پس اجتناب کرده اند عکس سقوط می‌کردند، گمان می‌کنم بعد اجتناب کرده اند سقوط مقامات آموزگار، شاه توصیه نخست وزیری را به غلامحسین صدیقی می‌دهد کدام ممکن است از هر لحاظ، عالی شخصیت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری بود. او هم می‌گوید به شرطی قبول می‌کنم کدام ممکن است اجتناب کرده اند {افرادی که} می‌خواهم در مقامات استفاده کنم، شاه می‌پرسد چه کسانی؟ او هم می‌گوید مثلاً می‌خواهم وزارت سنت را به دکتر اسلامی ندوشن بدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از اسم تولید دیگری را شناسایی می‌برد، شاه هم می‌گوید این اسم‌ها اشخاص حقیقی موجه محله هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم مخالفتی ندارم. بعد از همه آن مقامات تعیین کنید نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها به شخصی ایشان پیغام داده شده بود کدام ممکن است اگر برای نخست وزیری ، بیاید، کدام ممکن است طبعا نپذیرفته بودند. در گذشته اجتناب کرده اند آن نیز توصیه دکتر صدیقی برای وزارت را هم رد کرده بودند.

ایکنا_ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا این راه حل ها را قبول نمی‌کردند؟

اتفاقاً من می خواهم همین را اجتناب کرده اند ایشان سؤال کردم. گفتند: وزارت سنت جای مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم هم نمی‌گویم اجتناب کرده اند عهده این کار برنمی‌آمدم ولی آن موقع شیرازه رژیم پهلوی اجتناب کرده اند هم پاشیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف کردن در ارتش کدام ممکن است افراد آن را قبول ندارند ناممکن است. این مقدمه را عرض کردم کدام ممکن است بگویم ایشان چه شخصیت مهمی بودند؛ همراه خود این جاری ایشان همراه خود افراد روال در کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده دمخور بودند. عالی کفش ورزشی داشتند کدام ممکن است همراه خود عالی لباس سبک کدام ممکن است گاهی بلوز آستین مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینک دودی بود، زمانی ۲ سه ساعت سطح اجتناب کرده اند خانه بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم می‌زدند، پیاده‌روی می‌کردند در پارک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بطن محله حضور داشتند. به دلیل، هر اصلاح اجتماعی را انصافاًً همراه خود منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان حس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساس می‌کردند. ایشان با بیرون احتیاج به هیچ واسطه‌ای متوجه افت اخلاقی محله می‌شدند. به خاطر دارم گاهی می‌گفتند خیلی افراد پرخاشگر شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی بودن‌ها خیلی اصولاً شده است. مضافاً اینکه شبیه به دوره ها سه‌شنبه‌ها کدام ممکن است اشخاص حقیقی مختلفی در آن حضور پیدا می‌کردند، ضربان قلب محله را به ایشان منتقل می‌کرد. این دوره ها به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند وارد شدن ایشان شکسته نشده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال مونتاژ هم کدام ممکن است مونتاژ وداع بود، فینال سه‌شنبه بود کدام ممکن است چون آن است گفتم {در خانه} هنرمندان برگزار شد.
خاطرم هست وقتی تحریم‌های مالی در اوایل دهه نود به تعیین کنید بی سابقه‌ای عمق گرفت ایشان می‌گفتند کدام ممکن است این تحریم‌ها فضا بالای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین شهر را اصولاً می‌تنبل. توده ها اجتناب کرده اند ایشان شنیدم کدام ممکن است تحریم‌ها فضا طبقاتی را بیش از حد می‌کنند. هر دو مثلاً – حالا شاید مصلحت نباشد بگویم- می‌گفتند هیچ بعید نیست این فضا طبقاتی در نتیجه درگیری شهری شود. همراه خود اینکه شخصی ایشان متمول بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلاً خانه‌شان عالی بنای مجلل بود کدام ممکن است معمارش، معمار کتابخانه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی ‌ساز بود؛ همراه خود این وضع می‌گفتند فضا طبقاتی بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به همین وضع برود، اصولاً هم احتمالاً خواهد بود.

خدا کند ایران پایدار باشدایکنا_ مرحوم درک، شکست عظیم این قرن را، شکست روشنفکران می‌دانستند؛ به ادراک ممکن است، در اندیشه مرحوم ندوشن، مسئولیت روشنفکران در قبال محله چیست؟

باید تأکید کنم کدام ممکن است ایشان شخص خاص بی طرفانه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرعوب جریان‌ها نمی‌شد؛ اجتناب کرده اند جمله این جریانات، جریان روشنفکری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول اینجا است کدام ممکن است ایشان به لحاظ دسته‌بندی جزء روشنفکران محسوب می‌شدند. چون جز علماء را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون محسوب نمی‌شدند اما علاوه بر این جز روشنفکران بودند. یعنی تیپ ایشان مخصوصاً در وسط خودشان در حیطه روشنفکران بود. اوایل دهه بیست کدام ممکن است دوران تحصیل ایشان است، دانشکده اساساً عالی وسط روشنفکری است. توجه داشته باشید کدام ممکن است عالی شخص کشاورزی اجتناب کرده اند کشاورزی به تماس گرفتن ندوشن اول گذشت یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدش هم آمده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرستان البرز تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد هم منطقه حقوق دانشکده تهران کدام ممکن است وسط روشنفکری است! حقوق اولین منطقه‌ای است کدام ممکن است در ایران پرچم حق‌خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق ملت را بلند کرده است. در چنین شرایطی کدام ممکن است روشنفکری ما شرق را طرد می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف را پس می‌زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را در برابر این غرب ذبح می‌کرد، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در روده ها روشنفکری دنیا یعنی پاریس به حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردوسی در نظر گرفته شده می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتمان هم نمی‌کرد. این‌ها همه دال بر اینجا است کدام ممکن است ایشان واقعاً شخص خاص بی طرفانه بود. بعد از همه بعدها کدام ممکن است همراه خود ایشان مأنوس شدم متوجه شدم این خصلت را اجتناب کرده اند مادرشان به ارث برده‌اند. مادرشان چنین خصوصی بود، زنی خودبنیاد بود. پدر ایشان وقتی کدام ممکن است کودک بودند مرحوم می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر مسکن‌شان را اداره کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مرد را هم فرستاده بود کدام ممکن است در اطراف اجتناب کرده اند خانه درس بخواند آن‌ هم مادری کدام ممکن است ساده عالی فرزند مرد دارد. اجازه داده بود فرزندش برود تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خودش را بکند!

ایکنا_ یادآوری خاصی هم اجتناب کرده اند ایشان دارید کدام ممکن است تاکنون دقیق نشده باشد؟

مطمئنا…! یکی اجتناب کرده اند روزهایی کدام ممکن است خدمتشان بودیم اجتناب کرده اند من می خواهم خواستند کدام ممکن است ضبط را خاموش کنم به همان اندازه این داستان ضبط نشود ولی خب چون حالا اجتناب کرده اند دنیا گذشت‌اند من می خواهم آن را نقل می‌کنم. ایشان فرمودند کدام ممکن است من می خواهم در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب اپوزسیون محسوب می‌شدم. موافق رژیم پهلوی نبودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی رژیم هم می‌دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبعاً خرس تذکر بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساواک مرا مدیریت می‌کرد. کشتی ما شمشیری نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی بود خیلی کاری بهم نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ما تشدید خاصی نداشتند. ورودم به مدرسه تهران هم به واسطه اختیارات تام ریاست وقت دانشکده، پروفسور فضل الله رضا بود وگرنه اجازه نمی‌دادند مثل منی به مدرسه تهران برود. اجتناب کرده اند ایشان سؤال کردم بعد اجتناب کرده اند انقلاب چه؟ فرمودند بعد اجتناب کرده اند انقلاب هم دیگری نبودیم، چون در رژیم قبلی موافق سقوط آن‌ها بودیم طبعاً طرفدار جمهوری اسلامی محسوب می‌شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگری نبودیم. ولی این موافقت اجتناب کرده اند نوع مبارزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی‌های ۲ آتشه هم نبود. عالی شخصیت زیبایی شناختی بودیم کدام ممکن است موافق بودیم ولی این‌طور نبود کدام ممکن است کار خاصی کنیم. با این حال بعضی {افرادی که} در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب وظیفه‌هایی داشتند روابطشان را همراه خود ما محافظت کرده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به منزل ما سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید داشتند. بعد اجتناب کرده اند انقلاب تعدادی از مأمور آمدند کدام ممکن است مرا دستگیر کنند. ظاهراً این اتفاق در سال ۱۳۵۹ روی داده است. پرسیدم جرمم چیست؟ گفتند دادستان ارائه می دهیم خواهد ذکر شد؛ حکمشان را خواستم. تصمیم را هم نماد دادند کدام ممکن است تصمیم بازداشت لحظه ای بود. اول مرا به ۱ جای آبرومند منتقل کردند کدام ممکن است زندان نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بازداشتگاه لحظه ای ولی مرتب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید زندان نبود، در کل ده زمانی کدام ممکن است آنجا بودیم هیچ‌کس به سراغ من می خواهم نیامد؛ ۹ دادستان ۹ هیچ‌کس تولید دیگری. بعد اجتناب کرده اند ده روز مرا به زندان اوین منتقل کردند کدام ممکن است خیلی اشکال نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودم گفتم این هم تخصص‌ای است در مسکن! خیلی‌ها مدتی هم در زندان مسکن کرده‌اند. منتهی خانوار درگیر بودند، همسرم خیلی درگیر بود چون هیچ عامل معلوم نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان کودک نوپا هم داشتیم. به همین دلیل سطح اجتناب کرده اند زندان خانوار برای آزادی من می خواهم امتحان شده می‌کردند ولی امتحان شده‌ها بی‌نتیجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم ۲ سه ماهی در زندان بلاتکلیف بودم!
همراه خود خودم می‌گفتم شاید چون اجتناب کرده اند سفارت برزیل کسی برای اسکان ما آمده بود هر دو شاید چون خانه ما دیوار به دیوار سفارت مصر است چیزی شده است ظریف کاری نکرده بودم. می‌گفتند: تنها چیزی کدام ممکن است به ذهنم می‌رسید همین دشواری سفارت بود. بعدش هم همراه خود خودم می‌گفتم خب سفارت وارد شدن کدام ممکن است عامل بدی نیست. سفارت برای مراجعه است. {کسی که} می‌خواهد مثلا برود ترکیه هر دو هند، باید به سفارت آنها مراجعه تنبل کدام ممکن است ویزا بگیرد. در این مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ایده ها بودم کدام ممکن است زمانی کیومرث صابری فومنی در زندان به ملاقاتم به اینجا رسید. او سال‌ها در گذشته در دانشکده دانشجوی من می خواهم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمده بود زندان تحقق. {در این} دیدار او ذکر شد کدام ممکن است آقای خامنه‌ای بنده را فرستاده‌اند – ایشان آن موقع رئیس جمهور نبودند، وقتی مطلع شدند کدام ممکن است ممکن است دستگیر شده‌اید اجتناب کرده اند دادستان پرسیده‌اند کدام ممکن است جرم فلانی چیست؟ دادستان هم آموزش داده شده است است نمی‌دانیم جرمش چیست! گزارشی به ما داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس آن گزارش احراز کردیم کدام ممکن است ایشان باید مدتی خرس تذکر باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی پیشگیری کردیم. آقای خامنه‌ای هم می‌گویند: خب تعدادی از وقت باید این‌طور باشد؟ عالی ماه، ۲ ماه؟ نمی‌شود کدام ممکن است کسی به جرم نکرده، همینطور در زندان باشد. هر دو ایشان را آزاد می‌کنید هر دو شخصاً به زندان اوین می‌روم.
آقای صابری ذکر شد کدام ممکن است آقای خامنه‌ای چنین حرفی زده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سریع آزاد نشوید، ایشان اقدام می‌کنند. به آقای صابری گفتم اجتناب کرده اند ایشان تشکر کنید ولی من می خواهم ایشان را نمی‌شناسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ارتباطی همراه خود ایشان نداشته‌ام، خیلی خوشحالم کدام ممکن است کسی {در این} نظام اینقدر ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری می‌تنبل. سلام مرا به ایشان برسانید. بعد اجتناب کرده اند ظهر شبیه به روز به من می خواهم گفتند همانطور که صحبت می کنیم آزاد می‌شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان اصل آزادی ممکن است را داده است. به کیومرث صابری گفتم اجتناب کرده اند آقای خامنه‌ای سؤال کنید کدام ممکن است مرا اجتناب کرده اند مکان می‌شناسند؟ ذکر شد اتفاقاً سؤال کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای خامنه‌ای گفتند کدام ممکن است مقالات ممکن است را در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب می‌خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بعد اجتناب کرده اند انقلاب هم مقالات ممکن است را خوانده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده‌اند کدام ممکن است شبیه به جاده در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب را دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به آدم همیشگی هستید. این به نظرم اتفاق عجیبی است کدام ممکن است گفتند ضبط نکنید.

ایکنا_ بعد اجتناب کرده اند آزادی همراه خود آیت‌الله خامنه‌ای دیدار داشتند؟

۹! ساده می‌گفتند کدام ممکن است می‌دانم کدام ممکن است ایشان مقالاتم را می‌خوانند ولی هیچ وقت دیداری نداشتند. چون آن است گفتم دکتر اسلامی ساده در دانشکده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ عامل عکس نمی‌پرداختند حتی شبیه به دانشکده را نایستادند کدام ممکن است در موعد قانونی بازنشست شوند. تقاضا بازنشستگی پیش اجتناب کرده اند موعد داده بودند.
اجازه بدهید عالی یادآوری هم اجتناب کرده اند آقای حدادعادل بگویم. عالی‌ بار در دیداری کدام ممکن است همراه خود آقای حدادعادل داشتم ایشان اجتناب کرده اند من می خواهم پرسیدند نظرتان با توجه به شورای فرهنگستان چیست؟ همراه خود این تعبیر کدام ممکن است اعضای خوبی انواع نکرده‌ام؟ من می خواهم هم تصدیق کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم اشخاص حقیقی زبده‌ای عضو فرهنگستان هستند ولی جای عالی نفر تمیز است! گفتند کی؟ گفتم اسم دکتر شفیعی کدکنی را نمی‌آورم چون ایشان نمی‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدلشان اصلاً به این جور جاها نمی‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت شلوار نیستند ولی دکتر اسلامی ندوشن در ادبیات کارهای بزرگی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایشان تمیز است. آقای حداد‌عادل گفتند: مطمئنا تصدیق می‌کنم ایشان درک بزرگی هستند ولی ایشان شذوذات دارند! می‌دانید کدام ممکن است شاذ را اگر ترکیبی ببندیم می‌شود شذوذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شذوذ را هم کدام ممکن است ترکیبی ببندیم می‌شود شذوذات! به همین دلیل شذوذات ترکیبی اندر ترکیبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی خیلی چکیده یعنی حرف‌های غیر معمول.
من می خواهم به حسب تصادف شبیه به عصر بازدید کننده منزل آقای اسلامی ندوشن بودم. روزی بود کدام ممکن است پایشان آسیب دیده بود. به معنای واقعی کلمه هستند، برای عیادت گذشت بودم دیدنشان. به ایشان عرض کردم همانطور که صحبت می کنیم محضر آقای دکتر حدادعادل بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین صحبتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان گفتند کدام ممکن است ممکن است شذوذاتی دارید. فرمودند شذوذات به چه تکنیک است؟ گفتم: اجتناب کرده اند شاذ می‌آید. ایشان هم گفتند شاذ یعنی کم‌یاب. شذوذات تولید دیگری چیست؟ گفتم: شاذ را دوبار ترکیبی ببندید می‌شود شذوذات! ایشان گفتند: عجب، پس کار من می خواهم خیلی دردسرساز است!

ایکنا_ اتصال ایشان همراه خود جمهوری اسلامی چطور بود؟

دکتر اسلامی ندوشن چون اجتناب کرده اند اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایده ایران را دوست داشت طبعاً به هر عامل ایرانی احترام می‌گذاشت. بگذارید مثال بزنم! ممکن است می‌دانید کدام ممکن است درگیری در ایران مخالفانی داشت ولی ایشان دیگری درگیری نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌ذکر شد کدام ممکن است سربازان ایرانی اجتناب کرده اند ایران حفاظت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه متأثر بود اجتناب کرده اند این حیث کدام ممکن است چندین بار سربازان به ایشان مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است بودند کدام ممکن است ما در جبهه‌ها کتاب‌های ممکن است را می‌خواندیم به همان اندازه اجتناب کرده اند ایران بیشتر حفاظت کنیم. می‌ذکر شد: من می خواهم هیچ وقت در نظر گرفته شده نمی‌کردم کتاب‌های من می خواهم در جبهه‌ها هم خوانده شود. همین‌ها کدام ممکن است من می خواهم ساده عالی الگوی‌اش را گفتم، باعث می‌شد فضا ‌ایشان اجتناب کرده اند روشنفکران اصولاً شود. می‌گفتند: روشنفکران ما ساده حرف می‌زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای ایران نمی‌ایستند! مطمئنا، ایشان در معرکه طرف رزمنده‌ها ایستادند. رزمنده کدام ممکن است می‌گوییم یعنی بسیجی‌ها، یعنی داوطلب‌ها، یعنی افراد! گاهی عالی پاسدار می‌به اینجا رسید پیش ایشان علی‌رغم اینکه تیپ ایشان سپاهی نبود، اما علاوه بر این کراواتی بود، همراه خود این جاری احترام استاندارد را می‌گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌صحبت می‌شد؛ سنت ایشان همراه خود همه ذکر شد‌وگو بود ۹ نزاع.

ایکنا_ خواه یا نه بعد اجتناب کرده اند مبایعه نامه سردار سلیمانی همراه خود ایشان {در این} باره صحبتی نداشتید؟

۹ {در این} مورد ویژه به ویژه صحبتی نداشتیم ولی می‌توانم همراه خود قاطعیت بگویم کدام ممکن است اجتناب کرده اند روی ایران دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران گرایی‌اش قطعاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً همراه خود هر {کسی که} برای ایران کار می‌کرد، ایشان موافق بودند. این را همراه خود قاطعیت می‌توانم بگویم.

ذکر شد‌وگو اجتناب کرده اند مجتبی عابدی

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر