خوزستان پاسخگویی دوباره کار کردن عتبات عالیات در نجف اشرف، کاظمین، سامرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را بر عهده دارد.


خوزستان

به گزارش آیکنا اجتناب کرده اند خوزستان، حجت الاسلام سید محمود موسوی رئیس ستاد بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن عتبات عالیات خوزستان درست در این لحظه در مونتاژ تشریح فینال وضعیت بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن عتبات عالیات اظهار داشت: خوزستان. دوباره کار کردن عتبات عالیات در نجف اشرف، کاظمین، سامرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه است.

وی افزود: ستادهای حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده {در این} شهرستان ها بر ایده دستور کار خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به نیاز تداوم ماموریت های دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی همراه خود اداره حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستداران حرم تفاهم نامه هایی منعقد کردند. خانه.” عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت (علیه السلام) در ایران.» ماموریت های دوباره کار کردن در جاری انجام است.

حجت الاسلام موسوی در یکپارچه همراه خود خاص اینکه قالب های دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود حرم ها به هیچ عنوان تعطیل نمی شود، یکپارچه داد: در جاری حاضر قالب های مذکور همراه خود سرعت قابل قبولی به صورت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر در تمامی زیارتگاه های نجف یکپارچه دارد. اشرف، کاظمین، سامرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه».

رئیس گروه بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی عتبات عالیات خوزستان کمک های نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر نقدی، هدایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نذورات مردم را ضربان قلب قالب های عمرانی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {به دلیل} گروه بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران عتبات عالیات، بهبود زیارتگاه ها حیاتی است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر