خون شهدا راهگشای انقلاب اسلامی در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است


به گزارش آکانا اجتناب کرده اند بوشهر، احمد محمدی زاده استاندار بوشهر همراه خود ردیابی به کلاس ها شورای تامین در سال قبلی در مراسم تشییع پیکر شهید سید نوید موسوی افسر نیروی انتظامی کدام ممکن است در دیلم به مبایعه نامه رسید، نمایندگی کرد. وضعیت استانداری برای پذیرایی اجتناب کرده اند ده ها میلیون بازدید کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر کدام ممکن است قرار بود وارد استانداری شوند.

وی همراه خود خاص اینکه هدف اصلی نظم، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به نجات جان مسافران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست، تاکید کرد: وظیفه این گروه در اکثر مواقع تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی پانزده روز قبل پلیس استانداری، یگان های فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیروهای مسلح همراه خود تمام توان در میدان حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} ایمنی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مسافران امتحان شده کردند.

احمدی زاده همراه خود ردیابی به حضور ۱۰۰۰ انرژی اجتناب کرده اند تجهیزات های مختلف برای برقراری ایمنی در استان، افزود: نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های تابعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مرزبانی جمهوری اسلامی در بزرگراه ها، سواحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمعات استان در اختیار دارند. جمهوری اسلامی». راهنمایی.» آنها این را به دلیل امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی شخصی تخصص کردند.

وی همراه خود خاص اینکه خون ایمنی استان شهیدی است کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم پیکر مطهرش را تشییع می کنیم، تصریح کرد: نیروهای مسلح سپاه پاسداران، نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی در تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود هیچکس سازش نمی کنند. همه تهدیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی همراه خود همه نیروها مقابله کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان را بالا جای شخصی نشاندند.

احمدی زاده مبایعه نامه شهید موسوی را به خانوار وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شهید سید نوید موسوی در استان منشأ ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات موثری برای تامین ایمنی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهمانان آن بود.

استاندار بوشهر در خاتمه همراه خود ردیابی به اینکه خون شهدا راهگشای انقلاب اسلامی در مناطق بزرگ تری در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان شد، ذکر شد: نیاز ما برای ایمنی میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن، محافظت . را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود. انقلاب همراه خود تقدیم این شهدا محکم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت تر تبدیل می شود.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر