دریفت گواهی «خوانده» با وساطت حافظ کل قرآن در تبریز


کارکرد پرتوها حافظ کل قرآن را نام ببریدوی شغل شعاع را که هر قرآن را حفظ کرده بود، پس از خواندن هر قرآن و حفظ آن در مدت ۳۵ جلسه نام برد کرم دریفت کانادا.

استادیوم مهدی حسنی، حافظ بن ملی قرآن، دار گیفتوغو با ایکنا از آذربایجان، شرقی، دار ماورد گواهی اجازه تلاوت، هومان «اقرا» حفسن و قاریان قرآن گفت: اقرا یی استان تکلر شیر شهیر شهیر شهیر. دنیا حکم شده است. میخوای بری کاشور کجا رفتی؟

وای آدم داد: کاسانی که میخواهند، من تلاوت قرآن، دشت بشند، نامنده یک شهر یا کوشور هوستند، و کرسی میخواند تلاوت قرآن برگزار کنند باید دکتر.

حسنی با استناد به کتابی از قرآن کریم به واسطه دو نویسنده نمایشگر کرد: دار زمان، حضرت پیامبر ک، قرآن کریم توسط ایشان وحی میشد، حضرت پیامبر (علیه السلام) میگفتند و حضرت علی (علیه السلام). بر) و سائر کتبان و هیمیل ههی قران پاپرکرونان میکوندند و این که با آن ما حضور یافته ای، نظارت، در آن، در قرآن، پشتیبانی دشتند، میکندند، چنان که درس خوانده ای، کرده ای، آن را مطالعه کردید، آن را انجام دادید، آن را یاد گرفتید. که هر قران را میخواند میخواند و عکس پشتیبان داشت، صاحب جواز که جواز داشت و دجران نز داشت و جواز قرائت حد داشت.

حافظ همه قرآن کجاست آدما داد: آیا ۱۴۰۰۰ زبور قبل از سنت خوب آدم پدا کردا و ۳۲ اولاد از زمان پیامبر تکنون عین کار را انجم دادا و بنده نفر سی و سوم هستم که قره وات راغیه بود. دُر این گواهی نم فردی که از یا گواهی را غرفث و استاد خوابیدند قبل از عذ یا و… تا پیامبر اسلام (ص) دور گواهی میچود را ذکر کرد. عکس قاری که گواهی دریوت کردا خود صاحب جواز میچود و میتوند بری دگر قاریان نقش برگزار کردا و گواهی بهد کجاست؟

حسنی با اشاره به آن در ویدیوهای دریفت که گواهی خاطرشان کرد: دریفت گواهی «بخوان» فرد می خواند، حافظ هر قرآن، قاری قرآن، سطح را بسیار بالا بگردان، کل قرآن را بخوان. حروف دقیق و الفاظ و وقف و شروع و لحن را با دقت و بدون سکسکه و سالی با سالی که شدت آن را حفظ کرده و با تصویر شفاهی که از یکدیگر نقل شده است. با عین شوه، سلسله سلسله راویان که با تلاوت پیامبر گرمی اسلام مرصاد ختم می شود، حافظ میچود هستند.

استادیوم قرآن کجاست با اشاره به آن به من داده شده است گواهی اذن قرائت ای هامان قرائت قرآن چند سالی از همت شورایی علی ذکر شده است. قرآن ره اگر اعلامی باشد کردی: دار سال ۱۳۹۵ س نفر القریهائی محمد (بهه الشریعی) عبدالسید عصفور از کشور مصر شیخ رفعت علی دیب از کشور سوریه. و شیخ محمود کرخی از کشور عراق، تهران، با حضور پیدا کردا و بالغ بر ۱۰۰ نفر از استادیوم های برجسته و نمونه اول قرآن، مانند همگی حفصان، قرآن قرآن و ملاقران بای یاکی ع. روشنایی خواندن دریفت کرند و اکنون می تواند بری سایر حفسن و قاریان جزوایی و قایی قیرایی از حضور من و تصویری استعاری دارند از ۳۰ تا ۳۵ جلسه ساعت که قرائت های حفسن و قاریان، نگاه کردستانی و تصویر حمایت و دشتن است، همه خودنمایی می کنند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر