دیدار همراه خود خانوار خلبانان نیروی اثیری در تبریزصبح دوشنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۰ خوب فروند جنگنده اف ۵ در موجود در شهر تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حومه فرودگاه در سراسر جهان این شهر در سالن ورزشی شهید علیپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک یکی اجتناب کرده اند مدارس سقوط کرد. کدام ممکن است خوشبختانه تعطیل شد. در آن نقطه بر تأثیر سقوط این رزمنده، سرهنگ پاسدار صادق فلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرد علی رضا حنیف زاد به بیانیه سوگند خورده رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروند وی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد. با این حال خلبانان این هواپیمای آموزشی علیرغم اینکه می توانستند اجتناب کرده اند صندلی پرنده استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را نجات دهند، همراه خود ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت هواپیما را به قلمرو ای کم گروه هدایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سقوط هواپیما به مناطق پرجمعیت جلوگیری کردند. به همین رویداد خبرنگاران «دامن تبریز» همراه خود خانوار این ۲ شهید دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردند.

۱۳۰۱/۰۱/۱۳ – سعید صادقی

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر