دیده بان الازهر نسبت به نبرد همراه خود افراط گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت علیه خانمها مسلمان هندی هشدار داد


به گزارش ایکنا ؛ دیده بان الازهر نبرد همراه خود افراط گرایی در هند را گروه ای توضیح دادن کرد کدام ممکن است به طور پیوسته در جاری تغییر شدن به حداقل یک نظام سیاسی تبعیض آمیز است کدام ممکن است در آن پیروان هندوئیسم دارای سود هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقلیت ها مورد تبعیض قرار می گیرند.

{به دلیل} این شرایط روی حیله و تزویر، مسلمانان به طور قابل توجهی خانمها مسلمان برای تامین ایمنی ملت همراه خود مشکلات زیادی گذراندن هستند. به گزارش دیده بان الازهر، خانمها مسلمان هندی برای نبرد همراه خود افراط گرایی، حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق آزادی مذهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع محافظت اسلامی همراه خود محدودیت های زیادی گذراندن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند این خانمها مورد خشونت، تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار قرار گرفته اند، به طور قابل توجهی در وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی، شناخته شده به عنوان بسیار قدرتمند بستر برای این آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید {بوده است}.

این گروه افزود: طی ۵ سال قبلی میزان جرایم علیه خانمها مسلمان مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی موقعیت یابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن ها همراه خود انواع فرآیند های تحقیرآمیز خانمها مسلمان را مورد هدف قرار داده اند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند معمولی ترین این اقدامات کالا خانمها مسلمان در … وب، کدام ممکن است به طور در عمق در هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در سراسر} جهان محکوم شده است.”

رصدخانه الازهر این اقدام را تنها الگوی ای اجتناب کرده اند فناوری مورد استفاده برای {به خطر انداختن} خانمها مسلمان در هند از آن آگاه است.

ناظر خاطرنشان کرد: بنا به گزارش رسانه های هندی، هدف اجتناب کرده اند این اقدام توهین آمیز تنها آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید خانمها مسلمان {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند خبرنگاران کدام ممکن است عکس او نیز {در میان} خانمها در دسترس بودن شده در بازار بود، به پلیس شکایت کرد کدام ممکن است او را دیده است. عکس‌ها.» مکان مکانی، شوکه شده است.

دیده بان نبرد همراه خود افراط گرایی الازهر گفتن کرد: اقدام سالن دادگاه برتر هند کدام ممکن است اصل آزادی ۲ مظنون این پرونده را صادر کرده است، نگرانی شدید فعالان اجتماعی این ملت به طور قابل توجهی خانمها مسلمان هندی را برانگیخته است. متعدد اجتناب کرده اند این خانمها در وب های اجتماعی تصمیم را به نفع متهمان خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است این تصمیم شرم آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده دلسرد کردن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی است. بر مقدمه این تصمیم، مرتکبان این حرکت پس اجتناب کرده اند آزادی مجدداً مرتکب چنین جرایمی خواهند شد.

دیده بان الازهر نیازمند تحمیل مکانیسم های قانونی شفاف برای جرم انگاری چنین اعمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات عاملان شد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نقض حریم شخصی به طور قابل توجهی علیه خانمها در تمامی نظام های حقوقی جهان جرم انگاری شده است، مقامات هند باید در برابر این این اعمال افراطی بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان آن را مجازات تنبل.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر