رزمایش «تصمیم داوزدم» در اطراف منطقه چهار محال و بختیاری دوید.


تصمیم رزمایش داودهم

به نام گازارش چهارمحال و بختیاری داریم و واگذاری پیوندهای مردمی اداره کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری زیارت اسلام و مسلمین حسن امیری مدیر اوقاف و امور خیریه استان , تصمیم مردم , مردم اسلام کاشور ناحیه بقاع مبارکه منتخب و شخص آستان برگزار میچود.

امیری با با اشاره به آن، اگر اهداف اولیه مطرح کردن تصمیم دوادهم برای ترویج علم مهدوی و گسترش ید و خوابیدن در مقابل عصر (قدیمی) اسست، بیان کرد: کجا ید. و در مقابل دوادهم آنها خوابیدند؟

ما اوزود: دار آستانه، ماه شعبان، بقاع متبرکه، امامزادگان، با آگری، پذیرایی از اعیاد شعبان کجا بود و اعیاد رفا کجا؟

امیری با بیان انکه، تصمیم دوادهم در مورد احتمال مشارکت مردم به نظر او، نظرات وی از خدمات اجتماعی که در آن محروم از است. نیازمندان در دعای امام زمان (قدیم) سوق است از دوهاد.

اشاره به امکان مشارکت مردمی است که افزود پیشنهاد شد: مکان این امر پیشنهاد شد، امامزادگان، مختار سراسر، کاشور، برگزار میچود، با برنامه گونهای ریزه، شدت برنامه، شدت. از آن، پسوند، فرد، که dl دار، گورو، امام زمان، ازمان (عج) شرکت کانادا; مردم در آرزوی تو خدمت کرده اند در که زمینی میتوانند با امامزادگان استانبول مرور کنند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر