روایتی اجتناب کرده اند اقامت شهید رحمان حیدری + فیلم


روایتی از زندگی شهید رحمان حیدری + فیلمبسیج رسانه استان لرستان به رویداد ماه مبارک رمضان این سیستم ای همراه خود عنوان «داستان عاشقی» همراه خود موضوع شهدای استان لرستان مهم زد.

{در این} این سیستم همراه خود همکاری اداره کل محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قطعا ارزش آن را دارد های حفاظت مقدس لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن مرادی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس حفاظت مقدس لرستان {هر روز} صبح در ماه مبارک رمضان مجهز است. رمضان شهید شهدای لرستان است شهدا در سحرگاه هشتمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان به روایت اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده شهید رحمان حیدری اجتناب کرده اند شهدای لرستانی می پردازند.

مادر شهید رحمان حیدری همراه خود دقیق اینکه پسرم ۹ سال است مفقود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسدش پس اجتناب کرده اند ۹ سال پیدا شده است، اظهار داشت: این دوران فوق العاده روی حیله و تزویر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر وقت صدایی می آید می گویم او هست. فرزندم، با این حال او برنگشته است.»

وی همراه خود ردیابی به اینکه تعدادی از روز مانده به پیدا شدن جسد پسرم را به خاطر ندارم، پایین میز نهار خوابش برد، افزود: پس اجتناب کرده اند آن تلویزیون گفتن کرد کدام ممکن است شهید معرفی شده است اند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر شهید رحمان حیدری شکسته نشده داد: ۲ روز بعد برادرم مرد عمویمان را برای سرکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانی به تهران برد، حالم ناسالم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی رفتیم صبح زود رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم. اجتناب کرده اند اینکه در راه خدا شهید شدم خیالم دستی شد اصلا عصبانی نبودم.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر