روسیه و چین قطبهای جدی قدرت هوستاد


حسین اکبری، کاردان دبیرکل مجتمع اسلامی جهانی بیداری به گذرش، ایکنا از قم، حسین اکبری، معاون شورای اسلامی بیداری جهانی، همیش ملی «شهید سلیمانی و دفتر انتظار و مقاومت» به عنوان امروز ۱۵ اسفندماه در قم برگزار شاد با اشاره به اهمیت برخین- مائم مجد الغاف کدرات روزوزون و تأثیر بر مالتای دگر، نشان دادن کردها: خورمیانا، بالکان و پرامون سرزمینی، چین مناند، تایوان و ویتنام، به عنوان دیدگاه جغرافیایی منبع تأیید و جهت است. قدرت جهانی بودی.

ما آدام داد: امروز پچتر نواحی چوپولتیک جهان مهم در دست مسلمان و آست اندیشمندان و تحلیل آغار کوشاری برین قبل از منند تنگه هرمز اداره کننده دشته بساد میتوند دهری دهرهانی گاتره.

اکبری افزوده کرد: دانستن این نکته مهم است که منابع انرژی بزرگی در جهان وجود دارد. آنها شرایط سیاسی و بین آخوندها کجا مثبت است معنی کلمه چیست تصمیم نیاز به نفت گاز ایران باسن اثر کمی تاثیرات چنگ روسی و اوکراینی سس.

گوگیری جبهه مقاومت اسلامی و مصاحبه با قدر بزرگ جهانی

بیانیه اکبر کرد: نهضت جمهوری اسلامی در منطقه خنثی و فاقد اثرقری بین ملی و حضور آمده بود هچگاه، منبع حساسیت و حساسیت آمریکا و معیاری برای سنجش توانایی تصمیم عالی است. تصمیم به نام شخص، تصمیم شخص جاهل، تصمیم شخص ویران و تصمیم شخصی که در کاروان است، سوال است.

یک اعلامیه کردی: برنامه ای که از نظر اقتصادی و رفاهی نتیجه دارد و آن هم در مورد دانشگاه مهسوس. ایران مقاومت و دوئل خود را با ممنوعیت خود دید.

دبیرکل همکار جامعه اسلامی جهانی پیکری ابراج کردی: امروز هیما آزادیخواهان با الگوگیری به عنوان جبهه مقاومت اسلامی در دال بستاند که میتوند با قدرتهای بزرگ جهانی پنجه در عنهبه و حمام آنها.

بزرگترین اعلامیه های کرد: روسیه، چن، و سایر ملطاحی، دگر آگر، باخواند، دار، بربر، تحریر، مقاومت خارجی، کنند بیاد، و گوی، ایران، ببرند و دنده ممنوعیت توقف پای خود راه.

وی آدما داد: دنیا سردار سلیمانی را با عنوان قهرمان میشناسند; حاج قاسم کسی بود که دنیا را از شریر گروهی تکفیری نگات داد.

یاور دبیرکل جهانی بیداری شورای اسلامی، یادور شاد: امروز چه عیبی دارد جهانی، اندیشه و پای کونیم و مدرک عقیده دینی و قرآنی به نام امنیت و امنیت و امنیت و بقای بشریت. . دور از Nest der Salhae Aynde Mardam Kshorhai West See Shekt Liberalism, Socialism and Sayer Bashand.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر